Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:518 (2016-2017)
Innlevert: 17.01.2017
Sendt: 18.01.2017
Besvart: 25.01.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil statsråden bidra til at Sølendalen hamnelag får full erstatning for sine utgifter til ekstra arbeidsinnsats knyttet til rovviltskade i beitesesongen 2016?

Begrunnelse

Sølendalen hamnelag i Rendalen kommune pådro seg i 2016 betydelige utgifter i forbindelse med forebygging av rovviltskade. De har pådratt seg kostnader på over 1.3 millioner kroner og tilkjent erstatning av fylkesmannen i Hedmark på vel 144 000 kr. Kompensasjon for økt arbeidsomfang ser ikke ut til å være tilstrekkelig hensyntatt. Uten å ta stilling til eksakt korrekt erstatningsbeløp synes dette å være langt fra 100 prosent ulempekompensasjon. Tilliten til rovviltpolitikken er avhengig av erstatningsordninger som gjør beiteutøvere skadesløse særlig i disse dager.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Sølendalen Hamnelag var i beitesesongen 2016 utsatt for betydelige skader på sau grunnet ulv. Fylkesmannen i Hedmark har utbetalt erstatning for mer enn 500 beitedyr, og det er lett å forstå at dette er en stor belastning på dyreeierne.
I rovviltforvaltningen har vi to ulike økonomiske ordninger som må ses i sammenheng i slike saker: erstatninger for tap av dyr til rovvilt og tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Dette er to gode økonomiske ordninger.
Erstatningsordningen er utformet på en slik måte at den i tillegg til full erstatning for det direkte tapet av beitedyr, også gir kompensasjon for økt arbeidsomfang og andre følgekostnader når tapssituasjoner oppstår. Samtlige medlemmer i beitelaget har fått erstatning for alle beitedyr som er krevd erstattet utover normaltap. I tillegg har medlemmene av Sølendalen hamnelag fått full dekning for økt arbeidsomfang og andre følgekostnader, slik dette beregnes etter erstatningsordningen. Det er i dette tilfellet derfor ikke mulighet til å få mer i erstatning enn det som allerede er utbetalt, og Fylkesmannen i Hedmark har heller ikke mottatt klager på vedtak om erstatning fra medlemmer i beitelaget innen fristens utløp.
Jeg har fått opplyst fra Fylkesmannen i Hedmark at beitelagets medlemmer som del av erstatningen har fått om lag kr 362 000,- for økt arbeidsomfang og andre følgekostnader.
Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak utbetales etter søknad, og Fylkesmannen i Hedmark opplyser at det er utbetalt kr 206 000,- for utvidet tilsynsaktivitet m.m. til Sølendalen hamnelag for beitesesongen 2016.
Jeg er kjent med at Sølendalen hamnelag har vært i dialog med Fylkesmannen i Hedmark om situasjonen. Med bakgrunn i beregningene fra erstatningsoppgjøret som ble klart like før jul, og den store arbeidsbelastningen beitelaget hadde i 2016, fant Fylkesmannen i Hedmark det riktig å imøtekomme deler av kravet fra Sølendalen hamnelag og innvilge kr 50.000,- ekstra tilskudd til tilsynsaktivitet, slik at summen altså ble kr 206.000,-. Sølendalen hamnelag har påklaget dette siste vedtaket, og denne delen av saken er dermed ikke endelig avgjort.
Samlet har Sølendalen hamnelag fått utbetalt om lag kr 568 000,- til ulike forebyggende tiltak og økt arbeidsomfang i 2016. I tillegg kommer erstatning for direkte tap av beitedyr over erstatningsordningen.