Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:519 (2016-2017)
Innlevert: 17.01.2017
Sendt: 18.01.2017
Besvart: 25.01.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Viser til oppslag i Agderposten 16/1-17 der det kommer frem at HV08 kan miste 2.800 HV-soldater. Dette vil i så fall være en halvering av dagens mannskap, og mye tyder på at Agder og Aust-Agder spesielt rammes hardest.
Medfører dette riktighet, og hva vil i så fall dekningen i de ulike fylkene i HV08 bli?

Begrunnelse

Det vises også til at flere hevder at antallet HV-soldater reelt sett har vært mye høyere enn det regjeringen har antydet, og at reduksjonen til 35.000 soldater ikke er en tilpasning til dagens situasjon, men reelle kutt.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. januar 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad om riktigheten av en reduksjon på 2 800 HV-soldater i HV-08, og i så fall dekningen i de ulike fylkene i HV-08. Videre om en reduksjon til 35 000 er en tilpasning til dagens situasjon eller et reelt kutt.
Plantallene for Heimevernet i forrige langtidsperiode (2013-2016) var en område-struktur bestående av 42 000 stillinger, i tillegg til innsatsstyrkene på 3000 stillinger. Personellrammen for områdestrukturen representerte ikke den reelle oppfyllings-graden.
Forsvarsdepartementet forholder seg til de formelle periodiske rapporteringene fra Forsvaret om bemanningen i Heimevernet. I forbindelse med periodisk rapportering i april 2016 opplyste Forsvaret at bemanningen i Heimevernet totalt var på 39 479 mannskaper. Av dette tallet må en trekke ut bemanningen i Innsatsstyrkene som på dette tidspunktet var om lag 2 700 (90 pst. av 3 000). Bemanningen i Heimevernets områdestruktur i april 2016 var således beregnet til 36 779. I september 2016 rapporterte Forsvaret at bemanningen i Heimevernet totalt var 37 976 mannskaper. Av dette tallet må en trekke ut bemanningen i Innsatsstyrkene som på dette tidspunktet var på om lag 2 700 (90 pst. av 3 000). Bemanningen i Heimevernets områdestruktur i september 2016 var således beregnet til 35 276.
I fagmilitært råd sier Forsvarssjefen: «Etter en samlet vurdering av operative og økonomiske forhold, anbefaler forsvarssjefen å redusere Heimevernets område-struktur fra 42 000 til 30 000 mannskaper og å avvikle Sjøheimevernet. Disse tiltakene og en betydelig reduksjon av områdestrukturen i de sørlige landsdelene vil frigjøre ressurser til å prioritere Heimevernets rolle i et førstelinjeforsvar i nord, særlig i Finnmark. Heimevernet innrettes mot oppdrag knyttet til den mest krevende utfordringen, væpnet angrep mot Finnmark ved en strengere prioritering av objektsikring, overvåking- og kontroll. Ambisjonsnivåene innen operative krav, bevæpning og materielltildeling i Heimevernets operative struktur differensieres. Heimevernet vil øke tilstedeværelsen og styrke sin operative evne i Finnmark. Videre prioriteres Heimevernets styrker til mottak av allierte forsterkninger. Distriktene forsterkes med personell og det etableres en taktisk ledelse integrert med Heimevernsstaben for bedre å ivareta det territorielle ansvaret i hele landet.»
Regjeringen foreslo å redusere områdestrukturen til 35 000. Stortinget stilte seg bak regjeringens forslag til reduksjon i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen (2017-2020). Begrunnelsen for dette er både behovet for et realistisk ambisjonsnivå, tilpasset en endret sikkerhetssituasjon, og en streng prioritering av ressurser for å sikre mest mulig operativ evne for de betydelige ressursene fellesskapet stiller til rådighet for forsvarssektoren.
Selv om områdestrukturen reduseres noe, legges det til rette for at innsatsstyrkene skal kunne anvendes langt mer fleksibelt enn i dag. Det vil si at de kan anvendes over hele landet og der behovet er størst, med særlig vekt på de nordligste områdene av Norge. Dermed opprettholdes evnen til rask respons for oppdrag av militær karakter og forsterkning av områdestrukturen.
Med bakgrunn i disse rammene vil det være opp til forsvarssjefen å disponere resursene i Forsvaret der de gir størst operativ effekt, og således beslutte hva framtidig antall HV-soldater vil bli i HV-08.
For å sikre at de investeringene vi skal gjøre i Heimevernet og Hæren blir riktige og best mulig svarer på behovene, har vi igangsatt en landmaktutredning som skal gjennomgå landmakten i sin helhet. Utredningen skal munne ut i en anbefaling.
I regjeringens oppdrag for landmaktutredningen slås det fast at Hærens og Heimevernets overordnede oppdrag ligger fast og skal ivaretas av den fremtidige landmakten. Et annet viktig poeng er å ivareta både Hærens og Heimevernets respektive egenart. Målet er å få den beste operative evnen innenfor de rammene som er fastlagt. Regjeringen har prioritert å styrke Hæren og Heimevernet i den nye langtidsplanen, og det er satt av betydelige midler til investeringer både i det korte og det lange perspektivet.
Vi følger det igangsatte arbeidet tett, og ser frem til de anbefalinger som etter hvert kommer. Regjeringen vil fremme sine anbefalinger til Stortinget i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2018 i oktober.