Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:520 (2016-2017)
Innlevert: 18.01.2017
Sendt: 18.01.2017
Besvart: 26.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til spørsmål besvart 4. januar 2017 om oppfølging av forsøk med individuell jobbstøtte-metodikk for personer med tunge og lette psykiske lidelser. Helseministeren svarer positivt og viser til at tilskuddet til tiltakene er videreført i 2017 frem til støtteordningene blir gjennomgått. I Hordaland valgte både Helse-Bergen og Nav å videreføre støtten for å sikre kontinuitet.
Når vil aktørene som deltok i forsøket få beskjed om at tilskuddet er videreført?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Forsøket med Individuell jobbstøtte (IPS) har vært finansiert med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen «Utprøving av Individuell jobbstøtte (Individual Placement and Support – IPS)». Målgruppen for denne tilskuddsordningen er mennesker med moderate og alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer som ønsker ordinært lønnet arbeid.
Midlene ble kunngjort i 2016 med søknadsfrist 6. mai, og svar på søknadene forelå to måneder senere. For 2017 planlegger Helsedirektoratet søknadsfrist til 7. april, og svar på søknadene vil derfor kunne foreligge tidligere enn i 2016. Ved søknadsbehandlingen vil Helsedirektoratet legge føringer gitt i Prop. 1 S (2016-2017) og i tildelingsbrev av bevilgning til Helsedirektoratet for 2017 til grunn for søknadsbehandlingen. Det fremgår av tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet at «departementet forutsetter at bevilgningen i 2017 så langt som mulig sikrer videre drift av igangsatte tiltak, herunder at tilskudd til Individuell jobbstøtte (IPS) videreføres på om lag samme nivå som i 2016».