Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:522 (2016-2017)
Innlevert: 18.01.2017
Sendt: 18.01.2017
Besvart: 26.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Hva er status for levering av lørdagsaviser pr. dato, og hva vil statsråden gjøre for å få en snarlig løsning for de som ikke får lørdagsavisene sine som tidligere?

Begrunnelse

Omleggingen av distribusjonen av lørdagsaviser har vært nedslående etter at Posten ikke fikk oppdraget etter at denne ble satt ut på anbud fra november 2016.
Av informasjon jeg har fra Klassekampen sier de:

"Av de som tidligere fikk avisa levert med Posten fikk under halvparten avis lørdag 5. november 2016.
Per 18.12. er det mellom 12 000 og 13 000 lørdagsaviser som ikke har blitt levert abonnentene i tide (eller i det hele tatt) i tidligere Posten-leverte områder."

Fram til 5. november hadde Posten et tilbud om lørdagsombæring av aviser i hele landet. Selskapet har levert post og aviser i flere hundre år, hadde erfarne bud og fikk relativt få klager. I tillegg til å ha en ekspertise i grisgrendte strøk representerte også Posten et alternativ til eksisterende bud. I områder der eksisterende bud ikke leverte tilfredsstillende kunne Avisene legge abonnenter over til postlevering.
Nå finnes ingen slike alternativ.
Etter 5. november kan vi dele inn de lørdagsabonnentene som Posten tidligere distribuerte til i to:
De Kvikkas har fått ansvaret for å distribuere til og de Samferdsels- departementet mener «bransjen selv» kan distribuere til.
Videre sier Klassekampen:

"Alt i alt var det bare 46 prosent av de abonnentene som tidligere fikk avisa distribuert med Posten som fikk avis den første lørdagen med ny ordning. Og det viste seg at hverken Kvikkas klarte oppgaven eller at bransjen selv – altså eksisterende bud systemer – var i nærheten av å kunne ta over for Posten, der Kvikkas ikke har fått ansvar."

For de som ikke får Avisen sin er det liten trøst hvem som har ansvaret for leveringen, Stortinget endret tidligere praksis, men forutsatte at lørdagsavisen skulle leveres også i fremtiden, da må regjeringen ta ansvaret for helheten og ikke bare de som de selv valgte å legge inn i anbudet til Kvikkas.
Da Stortinget behandlet saken var det en klar forutsetning fra et samlet Storting at dette ikke skulle gå utover lørdagsvisene.
Dette har ikke Regjeringen klart å følge opp, og nå må det gjøres strakstiltak for å ordne opp i dette.
Omleggingen har voldt stor skade og at selv om Kvikkas i en periode forbedret leveringen sin er de fortsatt langt unna et akseptabelt nivå. I tillegg kommer at det ikke finnes leveringsløsning for de fleste av dem som tidligere ble levert med post, men som nå ikke er Kvikkas ansvar.
Hvordan kan man forbedre situasjonen, mulig løsning kan være:

1. Reversere det hele og la Posten overta leveringen med det ansvaret de hadde tidligere
2. Gi Kvikkas ansvaret for hele området som Posten tidligere dekket og at de pålegges å innhente nødvendig kompetanse fra tidligere bud og andre ansatte i Posten.
3. Gi Helt Hjem-systemet ansvaret – mot tilleggsbevilgninger.
4. Utlyse anbudet på nytt.

Det er nå 2 måneder siden endringen og nå må en løsning på plass, ber om at Statsråden gjør nødvendige grep slik at man kan få en snarlig løsning.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Over en million abonnementsaviser deles ut på lørdager i Norge. Avisenes egne avisbudnett har sørget for at mesteparten av dette har kommet frem til abonnentene. I enkelte områder har dog Posten vært eneste distributør. Og enkelte steder har lørdagsavisen kommet først på mandagen.
De siste ti-femten årene er brevvolumene kraftig redusert i konkurranse med elektronisk kommunikasjon. Mengden post på lørdager ble etter hvert så liten at det ble besluttet å avslutte lørdagsomdeling av post. For å sikre fortsatt lørdagsdistribusjon i de områdene der det da ikke eksisterte noe alternativt avisdistribusjonsnett, la Regjeringen og Stortinget opp til at avisdistribusjon skal bekostes over statsbudsjettet. Det var samtidig et premiss at avisene skal bekoste og organisere fortransporten selv, altså transport fra trykkeriet til distribusjonssted for avisbudene.
Det har som kjent vært misnøye med endringene som har skjedd. Både innenfor ansvarsområdet til Helthjem (som hovedsakelig dekker områdene der avisene selv hadde og har ansvaret) og Kvikkas (som hovedsakelig dekker områdene hvor Helthjem ikke hadde bud) har det vært mer klager enn tidligere. Dette skyldes mange ulike årsaker, deriblant uerfarne bud, uenighet eller manglende avklaring av grensene mellom Helthjem og Kvikkas, tidvis dårlige værforhold, m.m.). Noen steder har utfordringene latt seg løse raskt og effektivt, andre steder har arbeidet vært mer tidkrevende.
Både avisbransjen og Kvikkas arbeider og samarbeider godt for å øke leveringskvaliteten. Jeg har selv ved flere anledninger møtt avisbransjen og Kvikkas. Departementet mottar ukentlige rapporter om status og arbeider hver dag for at flest mulig skal få lørdagsavisen sin. Jeg vil nevne at det er inngått tilleggsavtaler med Kvikkas som blant annet sikrer distribusjon i

Finnmark etter at Helthjem meldte at de likevel ikke har avisbuddekning i mange områder.

Det gode samarbeidet mellom Kvikkas og avisbransjen har ført til at partene er enige om et felles målesystem for leveringskvalitet. Før partene ble enige om den felles målemetoden, viste Kvikkas egne tall at selskapet leverte bedre lørdag for lørdag. Fra første til syvende lørdag med distribusjon, fra lørdag 5. november til lørdag 17. desember, viser tallene en forbedring på nesten 15 prosentpoeng fra ca. 84 til 98,8 prosent. Etter enigheten om det felles målesystemet er det oppstått noen utfordringer i gjennomføringen av registreringen. Leveringskvalitet for Kvikkas måles tilsvarende som avisenes egen distribusjon der det justeres for aviser aldri mottatt, aviser mottatt men som ligger utenfor selskapets dekningsområde og for tilfeller der vær eller andre ekstraordinære omstendigheter har gjort levering umulig. Statistikk for Kvikkas sin distribusjon de siste lørdagene er slik:

- 7. januar: Justert klagepromille 11,6
- 14. januar: Justert klagepromille: 8,5.
- 21. januar: Justert klagepromille: 7,2

Videre viser tallene at antall klager har gått ned fra 7. januar til 14. januar, og tallene for 21. januar indikerer pr. onsdag 25. januar en ytterligere forbedring.
I begrunnelsen for spørsmålet vises det til dialog med Klassekampen. I informasjonen fra Klassekampen vises det til at under halvparten av de eksemplarene Klassekampen tidligere sendte med Posten er kommet frem etter omleggingen. Disse tallene omfatter for det første aviser som skal utdeles i områder både utenfor og innenfor Kvikkas' ansvarsområde. Tallene omfatter blant annet aviser som skal utdeles av avisenes eget distribusjonssamarbeid Helthjem. For det andre omfatter tallene aviser som ikke rekker frem fra trykkeri til innleveringssted innenfor fastsatte frister, eller som av ulike grunner (for eksempel kansellerte fly eller forsinket biltransport) ikke når frem eller når frem for sent til avtalt innlevering – altså omstendigheter utenfor Kvikkas' kontroll. For det tredje omfatter tallgrunnlaget aviser til postboksanlegg, der det er fullt mulig å innlevere avisene til bokslegging dersom anlegget er åpent på lørdager (Postens bedriftssentre er lørdagsstengt, Post i Butikk er lørdagsåpent). Jeg kan derfor ikke se at informasjonen det her vises til gir et godt grunnlag for å vurdere om Kvikkas gjør en god jobb med lørdagsdistribusjon.
Kvikkas og avisbransjen ved MBL har nå kommet frem til en felles standard for måling av leveringskvalitet. Så langt viser tallene en positiv utvikling. Jeg forventer selvsagt at abonnentene skal få den tjenesten fra Kvikkas som staten betaler for. Både Kvikkas, avisbransjen og departementet vil fortsette å jobbe hver eneste dag for at flest mulig skal få avisen sin.