Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:523 (2016-2017)
Innlevert: 18.01.2017
Sendt: 18.01.2017
Besvart: 23.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Hvorfor ønsker ikke statsråden å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av utredningen, noe som er viktig for å få en nødvendig, rask framdrift i saken?

Begrunnelse

Viser til brev fra statsråden til Kongsberg kommune av 21. desember 2016 i forbindelse med jernbanestrekningen Hokksund - Kongsberg. I brevet vises det til oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket av 3. juli 2015, hvor konseptvalgutredning avslås. I brevet fra statsråden til Kongsberg kommune går det også frem at det er besluttet at det ikke skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av utredningen for jernbanestrekningen Kongsberg - Hokksund.
For Senterpartiet er det en prioritert oppgave å raskest mulig få to tog i timen til Kongsberg.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Strekningen Kongsberg-Hokksund inngår i konseptvalgutredningen (KVU) for Buskerudpakke 2, med tilhørende ekstern kvalitetssikring (KS1). Utredningen for strekningen Kongsberg-Hokksund ble bestilt fordi vi ønsket en mer detaljert beskrivelse for jernbanestrekningen. I Samferdselsdepartementets oppdragsbrev av 3. juli 2015 til Jernbaneverket fremgår det følgende:

Det skal ikke utarbeides en ny konseptvalgutredning med de formelle og prosessuelle krav som settes til en slik utredning. Utredningen skal likevel følge metodikken så langt dette er hensiktsmessig. Dette innebærer blant annet at det må gjennomføres en behovsanalyse som vurderer tiltakets relevans for å møte samfunnets behov. Tiltak for et bedret kollektivtilbud Kongsberg-Hokksund vil kunne innebære betydelige investeringer, og det vil derfor kunne være aktuelt å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av utredningen og dens anbefalinger. Utredningen må derfor gjennomføres på en slik måte at dette er mulig.

Samferdselsdepartementet har, som det fremgår av brevet sendt til Kongsberg kommune av 21. desember 2016 besluttet at det ikke skal gjennomføres en ekstern
kvalitetssikring av utredningen. Begrunnelsen i brevet er at strekningen inngår i Buskerudpakke 2, med tilhørende kvalitetssikring (KS1), og vil vurderes i arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, som legges frem våren 2017.
Beslutningen om at Jernbaneverkets utredning ikke kvalitetssikres, er altså ikke til hinder for at prosjektet kan vurderes i NTP 2018-2029.