Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:531 (2016-2017)
Innlevert: 19.01.2017
Sendt: 19.01.2017
Besvart: 24.01.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En Facbookmelding fra en tillitsvalgt i FrP inneholdt et hatsk personangrep på miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg. Barne- og likestillingsministeren, også fra FrP, har det øverste politiske ansvaret på feltet rasisme og diskriminering. Regjeringen har lansert egen strategi der innsatsen mot hatefulle ytringer i det offentlige rom skal skjerpes.
Mener statsråden at karakteristikkene, meningene og ordbruken i nevnte Facebookmelding ikke er hatefull og rasistisk?

Begrunnelse

I forbindelse med at diskrimineringsloven om etnisitet ble vedtatt i 2005, ble vernet mot diskriminerende eller hatefulle ytringer i straffeloven § 185 skjerpet ved lovendring. I denne sammenheng ble det i forarbeidene tydeliggjort at det er selve det å spre en grovt krenkende ytring som rammes av bestemmelsen. Bestemmelsen kommer til anvendelse dersom en ytring overføres til et fåtall personer – det er tilstrekkelig med én – så lenge ytringen er fremsatt på offentlig sted. En rekke ytringer vil dermed kunne tilfredsstille kravet om å være «offentlige». Rasistiske og/eller diskriminerende ytringer fremsatt på internett rammes etter lovendringen i 2005 også av straffeloven § 185.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Når det gjelder tilfellet det her vises til, så tar jeg sterk avstand fra uttalelsen. Jeg er glad for at Oslo FrPs leder Aina Stenersen har gjort det samme.
Regjeringen ønsker å verne om ytringsfriheten og at alle stemmer skal bli hørt. Vi må ha et debattklima der alle kan delta, uten å være redd for å bli trakassert. Regjeringen tar derfor kampen mot hatefulle ytringer på alvor.
Vi har nylig lagt fram en strategi mot hatefulle ytringer. Dette er første gang en norsk regjering samler innsatsen mot hatefulle ytringer i en strategi,
Gjennom strategien styrker vi politiets arbeid mot ulovlige hatefulle ytringer og vi har en økt innsats på forskning. I tillegg retter vi innsatsen mot forebyggende tiltak for barn og unge, flere møteplasser og tiltak i arbeidslivet og i mediesektoren.