Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:535 (2016-2017)
Innlevert: 19.01.2017
Sendt: 20.01.2017
Besvart: 25.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Vil regjeringa sørgje for at kontor- og leiingsstrukturen for Jordskifteretten vert sett inn i ei samla vurdering av domstolstrukturen i Noreg, og at det ikkje skjer nedlegging/samanslåing av leiing av jordskifterettar i strid med lokale tilrådingar før ei samla sak om domstolane er handsama i Stortinget?

Begrunnelse

Våren 2016 foreslo Domstoladministrasjonen innføring av felles leiing ved fleire jordskifterettar på Vestlandet. Samtlege leiarar av jordskifterettane på Vestlandet sa seg usamde i dette på prinsipielt grunnlag, ut frå at framlegget i praksis etter deira syn medfører ei varig strukturendring av jordskifterettar utan at dette er forankra politisk. Domstoladministrasjonen svarte på dette at felles leiing av fleire domstolar er meint som ei "forsøksordning i spesielle tilfelle".
Det har etter dette blitt stadig fleire slike "forsøksordningar" - og det er ingen døme på at ei slik "forsøksordning" ikkje har blitt gjort om til ei varig endring når "forsøksperioden" er over.
I praksis har difor desse "forsøksordningane" skapt sterk uro om Jordskifteretts-kontora si framtid mange stader i landet. I Sogn og Fjordane er dette ekstra alvorleg fordi ein her brukar Jordskifterettane i Sogn og Nordfjord som basis for ein desentralisert modell for drifta av Fjordane Tingrett. Fjordane Tingrett er lokalisert i Førde, men takka vere samarbeid med jordskifterettane i Sogn og Nordfjord kan ein ha desentraliserte tenester nær brukarane over heile fylket.
Dersom jordskifterettane i Sogn og Nordfjord blir bygd ned, står dermed også dagens modell for drift av tingrettane i fylket i fare.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det fremgår av statsbudsjettet at regjeringen vil starte et arbeid med å utforme mandat og nedsette et utvalg som skal utrede fremtidig domstolstruktur. Det vil bli vurdert om jordskifterettens organisering og struktur skal inngå i mandatet, men mandatet er foreløpig ikke klart.
Etter forskrift gitt i medhold av lov om domstolene av 13. august 1915 nr. 4 § 33 c andre ledd har Domstoladministrasjonen myndighet til å bestemme at to eller flere domstoler skal ha felles leder. Denne forskriften gjelder også for jordskiftedomstolene.
Foreløpig har Domstoladministrasjonen ikke opprettet permanente ordninger med felles ledelse i henhold til forskriften, men flere prøveordninger er etablert. Den siste prøveordningen, mellom Indre Sogn jordskifterett i Sogndal og Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett i Førde, kom på plass fra og med 1. desember 2016.
Domstoladministrasjonen har gjennomført en evaluering av erfaringene med felles ledelse i tingrettene. Denne evalueringen ble gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling, som er en uavhengig forskningsinstitusjon. Konklusjonen var blant annet at "Potensialet for bedre ressursutnyttelse og mer effektiv saksavvikling er betydelig."
Domstoladministrasjonen gjennomfører nå en lignende evaluering av erfaringene med felles ledelse i jordskifterettene, men denne rapporten er ikke ferdigstilt.
Når evalueringene av felles ledelse som en prøveordning er ferdigstilt, vil Domstoladministrasjonen vurdere om felles ledelse skal etableres som permanente løsninger i noen av de tingrettene og jordskifterettene hvor tiltaket har vært utprøvd. Innføring av felles ledelse på permanent basis, krever dialog både med de involverte domstoler, domstolenes brukere og lokale myndigheter, før beslutningen tas av Domstoladministrasjonens styre.
Innføring av permanent felles ledelse mellom domstoler medfører ikke en endring av domstolstrukturen og er derfor ikke et tiltak for å sentralisere domstolene. Tvert imot kan felles ledelse bidra til opprettholdelse av en mer desentralisert struktur enn det som ellers ville ha vært faglig og økonomisk hensiktsmessig. Felles ledelse gir bedre muligheter til samarbeid mellom domstoler, domstolene kan avlaste hverandre ved sykdom og annet fravær og det faglige og sosiale miljøet styrkes. Den økte fleksibilitet som felles ledelse gir, vil derfor føre til at brukere får et bedre og mer effektivt domstoltilbud.
Det er riktig at flere jordskifterettsledere på Vestlandet på et tidspunkt var negative til felles ledelse. Etter dialog mellom Domstoladministrasjonen og de aktuelle lederne har dette endret seg. I dag er to av de lederne som opprinnelig var skeptisk til ordningen, selv felles ledere av jordskifteretter.
Det er min oppfatning at Domstoladministrasjonen bør kunne ta i bruk nye virkemidler for å kunne løse sitt oppdrag innenfor de budsjettrammene som fastsettes av Stortinget og de rettslige rammene som følger av domstolloven. Jeg kan ikke se at Domstoladministrasjonen har gått utenfor disse rammene i sin bruk av felles ledelse ved noen av jordskifterettene på Vestlandet.