Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:540 (2016-2017)
Innlevert: 19.01.2017
Sendt: 20.01.2017
Besvart: 26.01.2017 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Kommer den største veksten sysselsettingen i privat sektor?

Begrunnelse

Finansministeren hevdet i spørretimen 18. januar at hun satt på ferske tall fra SSB som viste at "(...) den største veksten i sysselsettingen (...) kommer i privat sektor. Tallene finansministeren viser til forteller en helt annen historie: at 2/3 av veksten i sysselsettingen kommer i offentlig sektor.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Oljeprisen falt kraftig fra sommeren 2014. Det har gitt et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, som først og fremst har rammet arbeidsplasser på Sør- og Vestlandet, men også andre deler av landet. En måtte regne med at veksten i produksjon og sysselsetting ville rammes hardt av et så kraftig fall i oljeprisen.
SSB har beregnet at det har vært en nedgang i sysselsettingen knyttet til oljevirksomheten på 50 000 personer siden 2013. Mesteparten av fallet kom i 2015 og 2016. I lys av den kraftige nedgangen i oljerelatert sysselsetting er utviklingen bedre enn en kunne frykte. Den utviklingen vi har sett i samlet sysselsetting, ville ikke vært mulig hvis de jobbene som er falt bort, ikke var erstattet av annen aktivitet. Nasjonalregnskapet fra SSB viser at samlet sysselsetting har steget med om lag 30 000 personer siden 2013. Det følger da at det er blitt anslagsvis 80 000 flere sysselsatte i jobber som ikke er knyttet til olje, hvorav rundt 20 000 i offentlig sektor og 60 000 i privat sektor.
Sysselsettingsveksten i offentlig sektor siden regjeringsskiftet har i hovedsak kommet innen politi, helse og utdanning. Det er godt i tråd med regjeringens prioriteringer.
Det er gledelig at det samtidig har vært nyskaping og omstilling i privat sektor. Det viser at regjeringens økonomiske politikk virker.