Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:544 (2016-2017)
Innlevert: 19.01.2017
Sendt: 20.01.2017
Besvart: 27.01.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Mener kulturministeren at beredskapsmessige situasjonen med hensyn til DAB-nettet er tilfredsstillende og mener hun at det at 5 prosent av landets befolkning er uten DAB-dekning er akseptabelt?

Begrunnelse

Onsdag kveld mistet 5 prosent av Norges befolkning DAB-dekningen i flere timer. Det var et fiberkabelbrudd førte til problemer med DAB-nettet i store deler av landet onsdag kveld. Problemene oppsto i 2015-tiden og vart i om lag tre timer, i følge opplysninger i media.
7. desember 2015 var flere statsråder bedt om å komme til Stortinget for å redegjøre for den beredskapsmessige situasjonen rundt DAB-nettet. Stortinget ble forsikret om at den var tilfredsstillende. Justisminister Anundsen uttalte at

"Det er ingen beredskapsmessige årsaker til at en ikke kan gjennomføre stortingsvedtaket."

Kulturministeren utalte at:

"(...) jeg er også glad for at den informasjonen som er gitt fra regjeringens side til Stortinget tidligere, som er offentlig kjent, og som er gjentatt i dag, er med og beroliger Stortinget om at beredskapen er ivaretatt. [...] Jeg er veldig glad for justisministerens redegjørelse, som er tydelig på at denne rapporten, som ble offentliggjort på fredag, ikke lar det være noen tvil om at beredskapen er ivaretatt."

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Kringkastingsnettene har en sentral beredskapsfunksjon, og det er avgjørende at DAB-nettet er tilstrekkelig robust når FM-nettet slukkes i løpet av 2017. Onsdag 18. januar falt fem pst. av NRKs DAB-dekning ut, og i underkant av én pst. av den kommersielle delen av DAB-nettet. I tillegg falt P4s FM-sendinger ut, samt data- og mobiltjenester i noen områder.
Jeg har innhentet en rapport fra NRK om hendelsen. Rapporten viser at utfallet av radiosendingene skyldtes samtidig brudd i tre alternative fiberkabler som fører radiosignal til satellittstasjon i Nittedal. Denne stasjonen mater deler av senderne i kringkastingsnettene.
Fiberbruddet berørte både FM og DAB, samt data- og mobiltjenester. Utfallet var følgelig ikke knyttet til DAB-teknologien som sådan, og var uten sammenheng med etableringen av DAB-nettet og slukkingen av FM-nettet.
Fiberbruddene rammet satellittmatingen av de minste DAB-senderne, det vil si sendere som dekker færre enn 5000 personer. Disse senderne var ute av funksjon i drøyt tre timer.
Siden FM-nettet er avviklet var det særlig beklagelig at om lag 7 pst. av husstandene i Nordland fylke mistet DAB-dekningen. Selv om utfallet av radiosendinger var begrenset både i tid og omfang, mener jeg likevel at hendelsen 18. januar er uakseptabel.
Jeg hadde umiddelbart etter hendelsen et møte med Norkring, P4 og NRK, for å forsikre meg om at en tilsvarende hendelse ikke kan inntreffe. Norkring, som eier og driver DAB-nettet, opplyser at det i løpet av januar vil bli etablert ytterligere en fiberforbindelse. Denne skal ligge i en separat trasé. Etter dette vil det være fire alternative fiberforbindelser til satellittstasjonen, fordelt på tre ulike traseer. Sannsynligheten for at en tilsvarende situasjon skal skje igjen, er svært liten.
Når det gjelder beredskapen i DAB-nettet for øvrig, opplyser NRK at alle de største senderne i NRKs del av DAB-nettet har doble reserveløsninger for mating (fiberkabler og radiolinje). Disse senderne dekker 95 pst. av befolkningen. Dette betyr at det også er svært usannsynlig at det øvrige DAB-nettet vil falle ut.
Hendelsen 18. januar har imidlertid vist at varslingsrutinene mellom aktørene ikke fungerte tilfredsstillende. I tillegg meldte en del medier feilaktig at hele DAB-nettet lå nede. Det tok noe tid før befolkningen fikk korrekt informasjon om omfanget av utfallet. NRK har varslet at de vil ta initiativ til en gjennomgang av varslingsrutinene knyttet til kringkastingstjenestene. Jeg vil følge opp dette. I tillegg har jeg bedt NRK om å ta initiativ til at det blir gjennomført en beredskapsøvelse som involverer alle relevante aktører, herunder også DSB.
DAB-nettet har betydelige beredskapsmessige fordeler, sammenlignet med FM. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte 2. desember 2016 sin beredskapsmessige vurdering av overgangen til DAB. DSB konkluderer blant annet med at DAB er mer teknisk robust enn dagens FM-nett, primært fordi hver enkelt sender mates separat, istedenfor FM-nettets system med hovedsendere og undersendere. I tillegg peker DSB på at tunneldekningen blir bedre i DAB, fordi alle radiokanaler, og ikke bare NRK P1, blir tilgjengelige.
Ved behandlingen av Dokument-8-forslag om utsatt slukking av FM-nettet (Dokument 8: 10 S (2016-2017)) vedtok Stortinget følgende:

"Stortinget ber regjeringen følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger."

Jeg vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en orientering om hvordan beredskapshensynet blir ivaretatt i forbindelse med FM-slukkingen senere i år.