Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:545 (2016-2017)
Innlevert: 19.01.2017
Sendt: 20.01.2017
Besvart: 26.01.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Via facebookgruppa "Aksjon mot AAP forslag" er det nylig lagt ut melding om at stadig flere nå får beskjed av sine veiledere i Nav om at reglene for arbeidsavklaringspenger er innskjerpet, og at brukerne ikke kan regne med å få perioden forlenget, selv om de ikke er ferdig avklart.
Kan statsråden opplyse om hva slags innskjerping dette er snakk om, og med hvilken hjemmel?

Begrunnelse

I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 33 (2015-2016) om Nav i en ny tid, ble det vist til at regjeringen har varslet sak til Stortinget i inneværende sesjon (2016-2017)om evaluering av og behov for justeringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Forslag til endringer i folketrygdlovens kapittel 11 har vært på høring med frist 1. november 2016, men regjeringen har ennå ikke fremmet forslag til lovendringer for Stortinget. Av Lovdata.no ser det heller ikke ut til at det er gjort forskriftsendringer på dette området. Saken uroer mange, fordi sosialhjelp for noen da kan bli eneste alternativ.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Det har ikke vært en innskjerping i regelverket, verken på lov- eller forskriftsnivå, i reglene for arbeidsavklaringspenger. Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert departementet om at det heller ikke har vært gjort endringer i Arbeids- og velferdsetatens rundskriv, eller at det har vært sendt ut informasjon som skulle tilsi at praktiseringen av regelverket er innskjerpet i den siste tiden.
I juli 2016 sendte Arbeids- og sosialdepartementet på høring forslag til endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger, og som vil gi en noe høyere terskel for å komme inn ordningen og lavere terskel for å miste rettigheter i ordningen. Jeg tar sikte på å legge fram en proposisjon med forslag til endringer i ordningen for arbeidsavklaringspenger i løpet av våren.