Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:549 (2016-2017)
Innlevert: 20.01.2017
Sendt: 20.01.2017
Besvart: 30.01.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kven sitt ansvar, både praktisk og økonomisk, er det at straumkunder har nok straum og til rett kvalitet, og kva vil statsråden gjera for at dette regelverket vert fulgt opp?

Begrunnelse

I Bondebladet 8. desember 2016 er det ei sak om ein bonde som opplevde for låg spenning i straumnettet. Det kjem der fram uvisse om kven som har det økonomiske ansvaret for å sikre straum til kundane av rett kvalitet. Det kan sjå ut som det er for liten kunnskap om kva krav som gjeld og om nettselskapa sitt høve til å krevja annleggsbidrag.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Leveringskvalitet for strøm reguleres av energiloven og forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (leveringskvalitetsforskriften), som forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Forskriften regulerer både leveringspålitelighet (antall og varighet på avbrudd) og spenningskvalitet.
For ny nettilknytning og ved forsterkning av eksisterende anlegg der kunden krever økt kapasitet eller kvalitet, kan nettselskapene kreve anleggsbidrag for å dekke kostnadene. Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder.
Det følger av leveringskvalitetsforskriften at det er nettselskapet som har ansvar for å levere elektrisitet av en kvalitet som er innenfor minimumskravene i forskriften. Videre stilles det også krav til hvordan nettselskapene skal håndtere henvendelser om leveringskvalitet fra kunder. Den som er skyld i at spenningskvaliteten ikke er overholdt er ansvarlig for å utbedre forholdet.
Dersom nettkunder er misfornøyd med leveringskvaliteten, skal forholdet først tas opp direkte med nettselskapet. Dersom dette ikke fører frem, eller kunden er uenig i nettselskapets avgjørelse, kan saken bringes inn for NVE.
I klagesaker om leveringskvalitet avgjør NVE hvem som er ansvarlig for å utbedre forholdet og tar ikke stilling erstatningsspørsmål. Erstatning er et privatrettslig anliggende og reguleres ikke av NVE. Ved uenighet mellom nettselskap og forbrukere kan erstatningsspørsmål bringes inn for Elklagenemnda.
NVE har i løpet av 2016 gjennomført tilsyn med alle nettselskapenes saksbehandling ved misnøye med leveringskvalitet. NVEs inntrykk er at nettselskapene jobber godt for å utrede og utbedre leveringskvalitet etter henvendelse fra sine kunder. I forbindelse med tilsynet ble også antall klagesaker til nettselskapene om leveringskvalitet fra januar 2014 til november 2016 kartlagt. Av klagene som gjelder spenningskvalitet, der det også påvises brudd på spenningskvaliteten, er det i stor grad nettselskapet som har blitt utpekt som ansvarlig for å utbedre feilene.
Regjeringen har lagt til rette for å styrke forsyningssikkerheten i hele Norge. Eksempler på dette er flere nettutbyggingsprosjekter, blant annet er strekningen Ørskog-Sogndal satt i drift, og strekningen Ofoten-Balsfjord-Skaidi er under bygging. I tillegg har Regjeringen lagt til rette for mer fornybar kraftproduksjon og det er mange store vannkraft- og vindkraftprosjekter under bygging. Nettutbygging og fortsatt investeringer i fornybar kraftproduksjon vil styrke forsyningssikkerheten til forbrukere, industri og næringsliv.
Jeg ser ikke behov for nye initiativ fra departementet nå hva gjelder oppfølging av regelverk for leveringskvalitet.