Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:555 (2016-2017)
Innlevert: 20.01.2017
Sendt: 23.01.2017
Besvart: 31.01.2017 av næringsminister Monica Mæland

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Kan statsråden veilede næringsinteresser innen havfisketurisme om disse bestemmelsene, og er hun villig til å gjøre endringer slik at bestemmelsene ikke blir til hinder for en praktisk og effektiv utlån av båter med VHF-radio ombord?

Begrunnelse

Alle fartøyer til sjøs med VHF-radio om bord, er forpliktet til å inneha lisensabonnement, samt at minst én om bord må inneha minimum VHF/SRC-sertifikat. Det er usikkerhet om hvordan reglene skal forstås, og dette skaper utfordringer for blant annet tilretteleggere av havfisketurisme. Eiere opplever at bestemmelsene står i veien for en effektiv drift og utlån av båter. Har eiere og lisensinnehaver anledning etter bestemmelsene å gi grunnopplæring i bruk av VHF-radio til låntaker slik at disse ikke må avkreves lisens for å leie båt med VHF-radio.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg er opptatt av at regelverket skal være formålstjenlig for reiselivsnæringen, og at det ikke inneholder unødvendige hindringer. Gjeldende regelverk oppstiller et sertifikatkrav dersom fartøyet har installert VHF-radio. I følge Sjøfartsdirektoratet gis det kun unntaksvis dispensasjon fra kravet om sertifikat. Ved en dispensasjon har utleier vært forpliktet til å gi en kort opplæring til den som skal benytte båten og utstyret. Jeg vil be Sjøfartsdirektoratet foreta en gjennomgang av regelverket i samarbeid med næringen med siktemål om å gjennomføre en forenkling for næringen, samtidig som sjøsikkerheten ivaretas på en god måte.