Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:557 (2016-2017)
Innlevert: 23.01.2017
Besvart: 30.01.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Stortingets vedtak under behandlingen av LTPen berørte Andøya flystasjon i stor grad. Befolkningen er opprørt og føler seg dårlig ivaretatt. Samtidig ligger oppdraget til P3 Orion fast. Utfordringen forsvaret har lokalt er at ansatte, på grunn av usikkerheten rundt egen fremtid, fører til at flere ser seg om eller allerede har fått ny jobb.
Hva vil statsråden gjøre for å unngå å underminere det oppdraget som faktisk fortsatt ligger til Andøya og P3 konseptet, slik at dette kan videreføres i henhold til de vedtak som finnes?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 23. januar 2017 med spørsmål fra stortings-representant Jan Arild Ellingsen om hva som gjøres for å videreføre de operative oppdragene med P3 Orion fra Andøya flystasjon.
Iverksettingsbrevet til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017-2020 ble utgitt 20. desember 2016. Forsvaret er gjennom styringsdokumentene bedt om å planlegge og gjennomføre omstillingen av personellstrukturen på en slik måte at Forsvaret beholder nødvendig kompetanse for å opprettholde de operative leveransene gjennom omstillings- perioden.
Forsvarets evne til å ta vare på personellet og deres kompetanse vil være en kritisk suksessfaktor gjennom hele omstillingen av Forsvaret i årene som kommer. Jeg er opptatt av at Forsvaret fortsatt løser operative oppdrag og samtidig evner å ivareta personellet som blir berørt av omstillingen. Omstillingen skal gjennomføres slik at den gir nødvendig og tilstrekkelig forutsigbarhet for de ansatte, og i henhold til gjeldende lover og regelverk.
Omstillingsprosessen som skjer i Luftforsvaret i de kommende årene er omfattende, og Forsvaret er nå i gang med arbeid for å skape nødvendig forutsigbarhet for personellet, herunder tydeliggjøre mulighetene for den enkelte. Det planlegges med at Forsvarets ansatte på Andøya, som innehar kompetanse det er bruk for videre i Forsvaret, tilbys jobb på Evenes. Forsvaret vil i løpet av 2017 utarbeide en konkret plan for omstillingen som også skal sikre operativ tilgjengelighet på maritim overvåking. Ved enhver omstilling vil det allikevel være en risiko for midlertidig tap av kompetanse.
Forsvaret vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre fortsatt høy operativ leveranse fra Andøya, og dette gjøres ved å ta i bruk nødvendige virkemidler for å sikre at vi beholder de personellkategoriene som er påkrevet for operative leveranser. Det vil ikke være aktuelt for Forsvaret å iverksette generelle tiltak for alt personell, men snarere strengt nødvendig målrettede tiltak for kritiske personellkategorier.
Forsvarsdepartementet har fulgt, og kommer fortsatt til å følge, omstillingsprosessen tett, og både jeg, min statssekretær og forsvarssjefen har besøkt Andøya som ledd i dette.