Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:560 (2016-2017)
Innlevert: 23.01.2017
Sendt: 24.01.2017
Besvart: 31.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Det ble innført nye regler for tilbakekalling av førerkort i oktober 2016.
Inneholder regelverket, eller har POD bestemt interne tidsfrister for saksbehandlingstiden av slik tilbakekallelse, og hva sier regelverket om vilkår/kriterier som skal vektlegges for å ikke kunne tilbakegi sertifikat?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg vil innledningsvis takke representanten for engasjementet knyttet til spørsmål om førerett. Det er avgjørende for trafikksikkerheten at førerne har god nok helse til å kjøre trafikksikkert. Videre vil jeg nevne at vegtrafikkloven og førerkortforskriften hører under Samferdselsministerens ansvarsområde.
Jeg forstår spørsmålet slik at de nye reglene representanten viser til, gjelder endringene i førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav som trådte i kraft 1. oktober 2016. Formålet med endringene var i større grad å forskriftsfeste helsekravene til førerett, samt å forenkle saksbehandlingen. Helsekravene er utarbeidet av Helsedirektoratet som også har utarbeidet en veileder. Det har ikke skjedd endringer i vegtrafikklovens regler som hjemler politiets adgang til å tilbakekalle retten til å føre motorvogn.
For saksbehandlingstiden i saker om tilbakekall av førerett gjelder forvaltningslovens krav om at politiet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Politidirektoratet opplyser imidlertid at saker om tilbakekall av førerett på grunn av ikke oppfylte helsekrav kan være krevende for politiet. Ofte kan det være nødvendig å innhente ytterligere dokumentasjon eller uttalelse fra fylkesmannen for å sikre et betryggende beslutningsgrunnlag. Dette vil dermed også medføre noe lengre saksbehandlingstid.
Når det gjelder helsekravene for førerett, følger disse som nevnt av vedlegget til førerkortforskriften. Et vilkår for gjenerverv av førerretten er at vedkommende igjen oppfyller helsekravene. Først når vedkommende kan dokumentere at hun eller han igjen oppfyller helsekravene, kan politiet treffe vedtak om gjenerverv av føreretten. I helsesaker vil dokumentasjonen ofte skje i form av helseattest fra vedkommendes fastlege.