Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:563 (2016-2017)
Innlevert: 24.01.2017
Sendt: 24.01.2017
Besvart: 31.01.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): På dagsseminar om norsk tegnspråk som ble avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus mandag 16. januar ble det påpekt manglende læremateriell på nasjonalt nivå for døve og hørselshemmede i vgs.
Vil statsråden sørge for å få en oversikt over situasjonen og sette inn tiltak ved behov?

Begrunnelse

Skole og utdanning er en viktig forutsetning for å få seg et arbeid og dermed være selvforsørgende. En viktig forutsetning for å tilegne seg kunnskap i utdanningen er at det finnes godt læremateriell.
For døve og hørselshemmede er det svært viktig at de har tilgang til godt læremateriell. Retten til dette er også fastslått i opplæringsloven.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg vil først og fremst peke på at skolen har et overordnet ansvar for å tilrettelegge opplæringen på best mulig måte, for alle elever. I dette ligger det en klar forventning om at skolen skal sørge for å vurdere og velge undervisningsform og læringsressurser som gjør opplæringen mest mulig inkluderende. Dette krever at skolen på et tidlig tidspunkt setter seg inn i elevenes forutsetninger og behov, slik at det så raskt som mulig kan gjøres nødvendige tilpasninger og justeringer av opplæringen som skal gis.
Statped har ansvaret for utvikling av læremidler for døve og hørselshemmede i Norge. På Statpeds hjemmesider finnes en oversikt over de tilgjengelige læringsressursene som er utviklet. Statped skal utvikle læringsressurser som ikke dekkes av det kommersielle markedet. Når det gjelder det kommersielle markedet har Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning for særskilt tilrettelagte læremidler nylig åpnet mer eksplisitt for at forlagene kan søke om støtte til tilrettelegging av ordinære læremidler med tegnspråkversjonering.
I videregående skole er det mange ulike fag, og lærerne velger selv hvilke læremidler de mener det er mest hensiktsmessig å bruke. Det er vanskelig å se for seg at Statped skal ha oppdaterte oversettelser/tolkninger av alle relevante læremidler for videregående opplæring. Statpeds tilnærming har vært å utvikle temabaserte læringsressurser som kan brukes uavhengig av hvilket læreverk den enkelte skole har, og som kan benyttes over lengre tid.
Statped har videre ansvar for utvikling av norsk tegnordbok. Satsingsområde de siste årene har vært fagterminologi på tegnspråk for ulike fagområder i fag- og yrkesopplæringen. Dette innebærer blant annet fag som: transport og industriell produksjon, restaurant og matfag, media og kommunikasjon, byggfag, helse og omsorg. I tillegg har Statped en tjeneste der lærere kan be om hjelp til fagterminologi på tegnspråk via e-post. Disse tegnene legges ut på TegnWiki.no.
På lik linje med alle andre elever i norsk skole er ikke døve og hørselshemmede elever i videregående opplæring en ensartet gruppe elever, og elevene vil følgelig ha behov for ulik type tilrettelegging. Eksempelvis vil mange hørselshemmede elever som har norsk som sitt førstespråk først og fremst ha behov for teksting, slik at læringsressurser med video/lyd også er tilgjengelige for dem. For døve og hørselshemmede elever som har en tospråklig opplæring med norsk tegnspråk og norsk vil behovet oftest være læremidler til tegnspråkfaget.