Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:568 (2016-2017)
Innlevert: 26.01.2017
Sendt: 26.01.2017
Besvart: 03.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gi ein oversikt over kor mykje ressursar dei nye fråverskrava i vidaregåande skule krev av fastlegesystemet, kor mange konsultasjonar det dreiar seg om og kor mange årsverk som blir brukt på å skrive erklæringar til elevar som har sjukefråvær?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spørsmålene representanten stiller er det ikke mulig å gi nøyaktige svar på. Det er imidlertid klart at de nye fraværsreglene i den videregående opplæringen har ført til at flere elever i videregående opplæring kontakter fastlegene. Jeg har nylig fått oversendt resultatene av en spørreundersøkelse Legeforeningen gjennomførte i november 2016. Om lag 1/3-del av landets fastleger besvarte undersøkelsen. Ikke uventet svarer nesten alle legene at de har opplevd flere henvendelser fra elever etter innføringen av nye fraværsregler. Undersøkelsen viser også at mange leger opplever en økning i antallet konsultasjoner. I undersøkelsen antydes det at nye fraværsregler har ført til 6-10 prosent flere konsultasjonen. Det å regne om konsultasjoner til årsverk er ikke mulig da en konsultasjon vil variere i tid og kan omfatte flere forhold.
For meg er det viktig at fastlegenes kapasitet brukes på en faglig god måte. Jeg mener imidlertid at i denne saken må flere forhold vurderes samlet. Hittil ser det ut til at ordningen har medført en stor reduksjon i elevenes fravær. Det er svært positivt og et viktig tiltak for å sikre at flere fullfører videregående skole, noe som igjen har vesentlig betydning for helsen gjennom hele livet.
Det er imidlertid viktig at ordningen brukes i tråd med intensjonene. Legeforeningens undersøkelse viser at mange leger opplever at de har fått dårlig informasjon. Det blir derfor viktig at vi raskt får ut god informasjon til alle som påvirkes av nye fraværsregler. Det er viktig med informasjon til fastlegene, men også til elever, foreldre/foresatte, til kommuner og til skolene om de nye fraværsreglene og hvordan ulike aktører skal forholde seg til disse. Dette vil jeg bidra til at blir gjort.