Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:578 (2016-2017)
Innlevert: 30.01.2017
Sendt: 30.01.2017
Besvart: 02.02.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Sv foreslo i Stortinget i desember 2016 at de som ønsket det, fremdeles skulle få utbetalingsslipp for pensjon i posten. Statsråden forsikret at "Det er også klart at de som av ulike grunner fortsatt ønsker å få det skriftlig, skal kunne få det." Jeg mottak fortsatt henvendelser fra mennesker som ikke får dette, på tross av svært store permanente behov og henvendelser.
Hvilke regler gjelder nå og har alle NAV kontor og ansatte fått samme beskjed?

Begrunnelse

Jeg får stadig meldinger både fra eldre og uføre som slett ikke får utbetalingsslipp i posten lenger, selv om de har behov for det som en fast ordning.
Mange har ikke tilgang til pc, mange hører dårlig og kan ikke bruke telefontjeneste, og de fleste har jo behov for selv å kunne kontrollere skattetrekk og andre forhold de etter loven er pliktige til å holde orden på. Siste henvendelse gjelder en ufør som ikke får dette og som i tillegg til å ikke beherske eller har PC, også trenger det for å få fribillett på jernbanen der han har arbeidet i 22 år. NSB krever utbetalingsslipp for å fornye fribilletten. Han skriver også til meg via skrivehjelp, at dersom han får hjelp til å skrive ut noe av dette, vil han bli registret som datakyndig og derfor miste andre tjenester han får pr ordinær post.
Det er fint med digitale tjenester, men for de som ikke behersker dette, økes problemene og funksjonsnedsettelser forsterkes. Det er et svært negativt signal fra det offentlige å ikke bli tatt på alvor som gammel og syk. Jeg forutsetter at statsråden følger opp sine løfter i Stortinget om at de som fortsatt ønsker dette skiftelig, skal få det.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: I forbindelse med debatten og mitt innlegg i Stortinget 16. desember 2016 om Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, ble jeg i replikkordskiftet spurt av flere representanter om utbetalingsmeldinger til pensjonister og uføretrygdede. I mine svar la jeg vekt på at alle vedtak og nye opplysninger som er å betrakte som "viktige meldinger" i henhold til eForvaltningsforskriften fortsatt skal sendes skriftlig til personer som ikke er digitale brukere eller som har reservert seg mot å motta digital post.
Som jeg også svarte på skriftlige spørsmål fra representanten Kirsti Bergstø (SV) 5.12.16 og representanten Rigmor Aasrud (A) 8.12.16, legger Arbeids- og velferdsetaten til grunn at månedlige utbetalingsmeldinger ikke er en "viktig melding" som krever at meldingen sendes som post til de som har reservert seg eller ikke er digitale brukere. Bakgrunnen er at utbetalingsmeldinger ikke er enkeltvedtak eller har betydning for selve behandlingen av saken, og derfor ikke anses som viktige meldinger i henhold til Forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften.
I tråd med mine tidligere svar vil jeg igjen presisere at digital kommunikasjon skal være hovedregelen. Alle brukere, også pensjonister og uføretrygdede, kan få tilgang til utbetalingsinformasjonen hver måned ved å gå inn på nav.no. For de som ikke er digitale brukere, er det sendt ut informasjon om at man kan få opplest utbetalingsinformasjonen ved å ringe NAV Kontaktsenter på oppgitte telefonnumre. Dersom man i særskilte tilfeller har et nødvendig behov for å få tilsendt denne informasjonen skriftlig, vil Arbeids- og velferdsetaten på forespørsel kunne sende opplysningene i posten. Jeg har tillit til at Arbeids- og velferdsetaten opptrer smidig overfor de som henvender seg med slike behov. Dette har arbeids- og velferdsdirektøren også forsikret meg om at de vil være.