Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:579 (2016-2017)
Innlevert: 30.01.2017
Sendt: 30.01.2017
Besvart: 03.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Hva er det totale antall reisende på henholdsvis Trønderbanen - Oppdal-Nordland grense, Rørosbanen fra Røros til Trondheim og med hvilke type billetter og hvilke type reiser gjennomføres mellom de ulike stasjonene?

Begrunnelse

Trønderbanen fra Oppland Grense til Nordland Grense, samt Rørosbanen fra Røros til Trondheim frakter hver dag, måned og år mange passasjerer.
Informasjon om hvor mange som reiser med disse to banene, hvilket reiseprodukt de kjøper (periodebillett og enkeltbillett, ev. andre billettyper), hvor mange som reiser innenfor de ulike rabattgruppene (voksne, studenter, barn, militær, honnør) og hvor passasjerene stiger av og på er viktig informasjon for å kunne gi de kollektivreisende et enda bedre tilbud.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er viktig med åpenhet om tilgjengelige data for passasjertall på de ulike strekningene. Samtlige togoperatører som leverer persontogtjenester i Norge, rapporterer årlig passasjertall fordelt på togstrekning til Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene er å finne under feltet Statistikk og Transport og reiseliv:

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=jernbane&CMSSubjectArea=transport-og-reiseliv&checked=true.

Tabell 10484 viser tall etter strekningstype for reisende med persontransport med jernbane fra 2012 og frem til siste tilgjengelige år. Tabell 08958 Persontransport med jernbane, etter strekningstype og tabell 06589 Persontransport med jernbane, etter jernbaneoperatør viser tall lengre tilbake i tid. Tall for 2016 er ikke klare ennå, men tallene vil rapporteres i løpet av våren.
I tillegg til å rapportere årlige passasjertall til SSB, rapporterer NSB tertialvise passasjertall per togstrekning til Jernbanedirektoratet, iht. rapporteringskravene i Trafikkavtalen 2012–2017. I 2015 var det 133 588 reisende på strekningen Røros–Trondheim, en nedgang på 3,6 % fra året før. På Trønderbanen (Lundamo–Stjørdal/Steinkjer) var det 1 174 097, en oppgang på 10,2 % fra året før. I henhold til kravene i avtalen skal NSB rapportere tall for antall reisende i 2016 innen 20. februar i år.
Trafikkavtalen 2012–2017 mellom staten og NSB er en nettoavtale, der NSB har inntektsansvaret. NSB har derfor et viktig incitament til å ta initiativ i markedet for å generere mest mulig trafikkvolum og gjøre underskuddet så lite som mulig. Hvilke type billetter og hvilke type reiser som gjennomføres mellom de ulike stasjonene kan jeg dessverre ikke offentliggjøre, da disse tallene er av konkurransemessig betydning for NSB.