Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:596 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 02.02.2017
Besvart: 07.02.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Grong mottakssenter for flyktninger og asylsøkere har eksistert i 17 år og gjort en god jobb både med mottak og bosetting av flyktninger. Behovet for å nedskalere kapasitet har gjort at mottakssenter flere steder i landet blir nedlagt. Måten det gjøres på er imidlertid uforståelig.
Hvorfor velger man å legge ned et mottak som over mange år har bygd opp god kompetanse og gjort en viktig jobb i integreringsarbeidet og hvorfor velger man å gjøre det uten noen tid til omstilling av virksomheten?

Begrunnelse

Grong har vært en foregangskommune nasjonalt i måten de i nesten 20 år har drevet mottakssenter og bosatt flyktninger i kommunen. Gjennom dette arbeider har de opparbeidet betydelig kompetanse som vertskommune og har gode erfaringer med sitt desentraliserte opplegg der asylsøkerne ikke bor samlet, men i boliger rundt om i kommunen. De har også bygd ut og drevet et godt tilbud av velferdstjenester for de som bor i mottaket, enten det gjelder skole, barnehage, helse, omsorg eller voksenopplæring. Kommunen har satt inn store ressurser i dette arbeidet, noe som har bidratt til et stabilt og veldrevet tilbud.
At dette tilbudet nå uten videre foreslås nedlagt er uforståelig. Det rammer langt sterkere i en kommune som Grong enn hva det ville gjort i en større by, som ville blitt mindre skadelidende av et bortfall av arbeidsplasser og kompetanse. På tross av dette legges det ned mottak i distriktene mens mottak i Oslo og Akershus "fredes".
Det er vanskelig å forstå at behovet for nedskalering skal skje på en måte som rammer en kommune og et godt drevet tilbud så sterkt som det gjør her.
Det er også uforståelig at det ikke gis noen mulighet til en gradvis omstilling eller omlegging av driften ved mottaket.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI). I dette ligger ansvar for å tilpasse mottakskapasiteten til det behovet som til enhver tid eksisterer.
Etablering og drift av mottak er konkurranseutsatt. At mottakssystemet er konkurranseutsatt antas å bidra til kostnadseffektivitet og nødvendig fleksibilitet i et system der kapasitetsbehovet kan svinge mye på kort tid. Det er opp til UDI å avveie hensynet til et kostnadseffektivt mottakssystem og hensynet til å kunne tilby asylsøkere lovpålagt innkvartering.
Det høye antallet asylsøkere i 2015, etterfulgt av svært få asylsøkere i 2016, har gjort det nødvendig å neddimensjonere mottakskapasiteten. I 2016 ble det brukt betydelige midler til å betale for ubenyttet innkvarteringskapasitet. Jeg viser til brev av 11.10.2016 fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende kostnader knyttet til ubrukte mottaksplasser, og mitt svar av 25.10.2016.
UDI har utarbeidet interne rutiner for nedbygging av mottakskapasitet, IM 2010-039. Den aktuelle internmeldingen er offentlig tilgjengelig på UDIs hjemmesider, www.udi.no. Etter disse rutinene vurderes og rangeres mottakene etter kriterier som pris, innhold i drift, innkvarteringstilbudet, organisatoriske og administrative forhold og tjenestetilbudet i vertskommunen. Videre foretar UDI en skjønnsmessig vurdering av ulike forhold, herunder behovet for å beholde mottak med spesiell nøkkelkompetanse og at ulike kategorier driftsoperatører skal være representert. UDI åpner også for å vektlegge andre momenter, avhengig av situasjonen på det tidspunktet et mottak legges ned. Ved vurdering av nedleggelse av mottak foretar UDI en helhetlig vurdering i det konkrete tilfellet, hvor pris ses i forhold til kvalitet.