Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:602 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 02.03.2017
Besvart: 10.02.2017 av utenriksminister Børge Brende

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I Utenriksdepartementets tildelingsbrev til Norad av 02.01 d.å. bes Norad «arbeide for ytterligere konsentrasjon der situasjonen ligger til rette for det, også på arbeidsområder der det er gitt unntak fra 85-landslisten (sivilsamfunnsbevilgningen, humanitær bistand, Norfund).»
Hvilken type konsentrasjon legger utenriksministeren her opp til og hvordan Norad skal jobbe for dette uten å opptre i strid med utenriks- og forsvarskomiteens enstemmige merknad om dette i budsjettinnstillingen?

Begrunnelse

Stortinget har gitt unntak fra det geografiske konsentrasjonsprinsippet både for bevilgningene til sivilt samfunn og humanitær bistand. I Innst. 7 S (2016-2017) uttalte Utenriks- og forsvarskomiteen enstemmige følgende:

«Komiteen viser til at Stortinget har godtatt at norsk bilateral bistand skal konsentreres geografisk om 12 fokusland og en liste over 73 andre samarbeidsland, i alt 85 land. Komiteen viser til at Stortinget har godkjent to unntak fra denne geografiske konsentrasjon: Det gjelder bevilgningene til sivilt samfunn og til humanitær bistand. Komiteen vil ikke foreta endringer i disse retningslinjene før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om utviklingspolitikken våren 2017. Det skal i meldingen redegjøres for konsekvenser av eventuelle endringer som måtte foreslås i retningslinjene for geografisk konsentrasjon.»

Merknaden er tydelig på at det ikke skal foretas endringer i før Stortinget har fått behandlet den varslede utviklingsmeldingen. Sivilsamfunnsorganisasjonene er avhengige av tydelige og forutsigbare retningslinjer – og forvaltningsmessige praktisering av retningslinjene – for å kunne planlegge og gjennomføre sine flerårige planer.
Tildelingsbrevet formulering bidrar til å skape usikkerhet om praktisering av gjeldende retningslinjer fra Norads side. Det er derfor behov for en presisering av hva som menes med formuleringen slik at det blir tydelig at det ikke er i strid med komiteens merknad. Utenriksministeren bes derfor opplyse hvilken type konsentrasjon han ser for seg som ikke er i strid med Stortingets vilje, og hvordan Norad skal arbeide for dette innenfor retningslinjene Stortinget har godkjent.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen mener at resultatene i utviklingssamarbeidet kan styrkes blant annet gjennom større konsentrasjon av de tilgjengelige ressursene. Konsentrasjon er et redskap, mens målet er best mulig resultater i arbeidet med å nå de nye bærekraftsmålene. For å sikre mest mulig effektivitet i utviklingssamarbeidet arbeider vi derfor, innenfor Stortingets gitte rammer, for økt konsentrasjon både geografisk, tematisk og når det gjelder å redusere antall avtaler.
I tildelingsbrevet til Norad fremheves betydningen av resultatorientering og konsentrasjon i et eget punkt. Det er et grunnleggende krav at resultatorientering skal stå i sentrum for alle deler av vår bistandsvirksomhet, også når det gjelder sivilt samfunn og humanitær bistand. Norad skal følgelig kontinuerlig vurdere hvorvidt konsentrasjon kan bidra til bedre resultater. Med begrensede bistandsmidler tilgjengelig globalt, har vi et stort ansvar for at de brukes mest mulig effektivt så en kan nå flest mulig med store behov. Unntakene fra 85-landslisten som Stortinget har godkjent består, og vises også til i tildelingsbrevet. Samtidig ber man Norad arbeide for ytterligere konsentrasjon også på disse områdene der situasjonen ligger til rette for det, men i tråd med Innst. 7 S (2016-2017) fra utenriks- og forsvarskomiteen er det ikke slik at bistanden skal konsentreres geografisk på disse områdene.
I den varslede stortingsmeldingen om utviklingspolitikken vil det bli redegjort for eventuelle forslag til endringer i retningslinjene for geografisk konsentrasjon av bistanden.