Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:605 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 03.02.2017
Besvart: 10.02.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med skilsmisser eller samboerbrudd, skjer det dessverre ofte at foreldrene ikke makter å få til en funksjonell avtale om samvær, slik at den ene part opplever å bli fratatt muligheten til å treffe egne barn.
Er klar over at statsråden er opptatt av dette, og ønsker derfor å høre hva statsråden mener en person som overkjøres av den andre part, gjerne i samarbeid med barnevernet bør gjøre, slik at vedkommende får adgang til samvær med sine barn og barna med begge foreldrene?

Begrunnelse

Maktkamp mellom voksne fører dessverre til at barn i noen tilfeller blir maktbrikker i de voksnes spill. Helt uakseptabelt, men likevel skjer det. Når det foreligger en dom eller avtale skjer det likevel at den ene parten setter seg ut over dette, og slipper unna med det. Konsekvensen er at den ene forelderen fratas adgang til å være sammen med egne barn, selv om det i noen tilfeller foreligger dom. Det som likevel er aller verst at den belastningen barna utsettes for fordi de voksne bruker dem som brikker i et spill mellom voksne. Slike forhold er totalt uakseptable og jeg ser derfor frem til å høre statsrådens svar.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil understreke at barn har en lovfestet rett til samvær med begge foreldrene, også når foreldrene bor hver for seg. Begge foreldrene har gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt. Dersom bostedsforelderen hindrer samvær, fratas barnet denne retten.
Barnelovens regler om tvangsbot har til formål å sikre etterlevelse av avgjørelser om samvær. I praksis opplever imidlertid enkelte samværsforeldre at dagens sanksjonsordning ikke fungerer godt nok, og at hindring av samvær ikke får konsekvenser for bostedsforelderen.
Regjeringen la i september 2016 fram Prop. 161 L (2015-2016) Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap), som vil bli behandlet av Stortinget denne vårsesjonen. I proposisjonen foreslår regjeringen flere lovendringer som tar sikte på å likestille foreldrene som omsorgspersoner, det foreslås endringer i barnelovens regler om felles foreldreansvar, delt bosted og flytting. I proposisjonen foreslås det også lovendringer som skal legge til rette for at avgjørelser om samvær følges bedre opp enn i dag, og på denne måten sikre barnas rett til samvær med begge foreldre.
Reglene om tvangsbot der samværet ikke oppfylles som fastsatt er kompliserte. I proposisjonen foreslås derfor lovendringer som skal gjøre reglene mer tilgjengelige for brukerne. Det er et mål at dette vil gjøre det enklere for foreldre å forstå hvordan de skal gå fram i disse sakene. Det skal også gis god veiledning og informasjon til foreldrene.
Effektiv innkreving av tvangsbøter er viktig for å forebygge samværshindring. For å bidra til dette, foreslås det i proposisjonen at ansvaret for innkreving av tvangsbøter etter barneloven overføres fra namsmyndighetene til Statens innkrevingssentral (SI). Det er et mål at endringen vil sikre en ensartet håndtering, og gjøre at samværsforeldre opplever sanksjonsmulighetene som effektive når fastsatt samvær blir hindret.
Det er etter mitt syn viktig å styrke samarbeidet mellom foreldre i delte familier, fordi det i de fleste tilfeller vil gi grunnlag for gode og varige løsninger til beste for barnet. Det bør derfor også i saker som gjelder tvangsfullbyrdelse legges bedre til rette for frivillige oppfyllelse av samværet og styrke muligheten for mekling. I proposisjonen foreslås derfor en ny ordning hvor dommere får adgang til å oppnevne en sakkyndig eller be om bistand fra familievernet.
Av hensyn til barna mener jeg det er viktig å tilby foreldre hjelp som kan bidra til at de selv kan løse konflikter og komme til enighet. Jeg har derfor i hele regjeringsperioden lagt stor vekt på å styrke familievernet. Barn kan få skader av langvarige konflikter i familien, og jeg vil derfor understreke viktigheten av at barn blir hørt, og at vi har en familieverntjeneste som motiverer foreldrene til å se forbi sine egne konflikter og ivareta barnets behov.