Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:608 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 03.02.2017
Besvart: 13.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Morten Wold (FrP)

Spørsmål

Morten Wold (FrP): Høsten 2015 fikk flere av oss en rekke henvendelser fra enkeltpersoner og organisasjoner som følge av at det 1.10.15 ble innført endringer av legemiddelloven. Det førte til at selv kosttilskudd som overskrider visse grenser, klassifiseres som legemidler. Dette skulle departementet gå gjennom og se på konsekvensene av.
Kan statsråden si noe om når vi ser resultater av dette arbeidet?

Begrunnelse

Et flertall gikk våren 2013 inn for å endre Legemiddelloven. Man ønsket å forhindre forekomst av falske og illegale ledemidler. Over lengre tid har privatpersoners import av legemidler til eget bruk vært sterkt økende. Mange av legemidlene mangler godkjenning, er forfalskede eller av dårlig kvalitet.
Ønsket om endringene kom for å forhindre falske legemidler. Vi ble forevist at tall fra Legemiddelverket viste at 62 prosent av medisinene som selges via internett, er falske. I enkelte tilfeller inneholder disse riktig virkestoff, men er av dårlig kvalitet.
Fremskrittspartiet har videre bedt regjeringen vurdere praksisen for hvilke kosttilskudd som klassifiseres som legemidler. Regelverket for kosttilskudd inneholder maksimumsgrenser for hvor mye vitaminer og mineraler et kosttilskudd kan ha. Kosttilskudd utover disse grensene, klassifiseres i dag som legemidler. Derfor ønsker jeg å be Statsråden si noe om hvordan man løser dette for enkeltmennesker som til nå har importert kosttilskudd til eget bruk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det skapte stort engasjement at det ikke lenger ble tillatt å privatimportere mange legemidler etter 1. oktober 2015. Jeg har fått mange henvendelser om dette, og det er i den forbindelse tatt flere grep.
Jeg har endret regelverket slik at vitaminer i høye doser fortsatt skal kunne privatimporteres til Norge. Dette ble gjort ved at Helse- og omsorgsdepartementet endret forskrift om legemiddelklassifisering, og opphevet klassifiseringen av vitaminer som legemidler. Vitaminer reguleres nå som næringsmidler. Dermed ble privatimport av vitaminer mulig, slik det var før 1. oktober 2015. Endringene trådte i kraft tirsdag 17. november 2015.
15. desember 2015 endret jeg igjen forskriften slik at det ble mulig å privatimportere en rekke mineraler som før var klassifisert som legemidler.
Helsemyndighetene har de senere år advart mot å kjøpe legemidler via internett, fordi risikoen er stor for at det man kjøper er forfalsket eller ulovlige legemidler. Slike produkter kan i beste fall vise seg å være virkningsløse. I verste fall er de direkte skadelige, eller så kan bruken innebærer at pasienten ikke får behandlet alvorlig sykdom. WHO har antydet at ved kjøp av legemidler på internett fra ikke godkjente selgere, er mer enn 50 % av legemidlene forfalsket eller ulovlige.
Etter gjeldende regelverk er adgangen til privatimport ved forsendelse begrenset til reseptfrie legemidler med norsk markedsføringstillatelse og i norsk pakning. Hva som regnes som legemidler i Norge er avgjørende for den enkeltes adgang til å privatimportere stoffer og urter. Det er legemiddelklassifiseringsforskriften som definerer hva som er legemidler i Norge. Forskriften er omfattende og detaljert, og er ikke fastsatt i tråd med nyere praksis fra EU-domstolen. Dagens ordning for klassifisering av produkter som legemidler innebærer at regelverket for privatimport av legemidler kommer til anvendelse også for en del produkter som anses som kosttilskudd i andre land og eventuelt også i næringssammenheng i Norge.
Ved behov for legemidler som ikke kan privatimporteres, kan pasienten ta kontakt med en norsk lege som kan vurdere om det skal søkes om spesielt godkjenningsfritak. Legemidlet skaffes da gjennom apotek og godkjente legemiddelgrossister, noe som bidrar til å sikre at produktet er ekte og av god kvalitet.
Statens legemiddelverk kan også gjøre unntak fra forbudet mot import ved forsendelse når særlige grunner knyttet til menneskers eller dyrs liv eller helse taler for det. Jeg er kjent med at det i praksis kan gis unntak ved alvorlig sykdom hvor det framgår at vedkommende har gjennomført omfattende etablert behandling og nå ønsker å forsøke en alternativ behandling.
Jeg oppnevnte i mars 2016 en arbeidsgruppe for å vurdere spørsmål knyttet til privatimport av legemidler ved forsendelse. Arbeidsgruppen hadde som oppgave å komme med et forslag for å forenkle og avbyråkratisere regelverket for privatimport av legemidler. Gruppens rapport ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 30. september 2016.
Arbeidsgruppen har kommet med en rekke forslag, herunder bl.a. forslag til en langt kortere risikobasert liste som skal beskytte befolkningen mot farlige stoffer uten å hindre privatimport av mineraler, vitaminer, urter og lignende.
Arbeidsgruppens rapport har vært på høring i tre måneder og høringsfristen var 1. februar 2017. Jeg er kjent med at det har kommet inn i overkant av 30 høringsinnspill. Helse- og omsorgsdepartementet vil i etterkant av høringen utarbeide et forslag til forskriftsendringer som vil sendes på ordinær høring.