Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:621 (2016-2017)
Innlevert: 06.02.2017
Sendt: 06.02.2017
Besvart: 08.02.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I rundskriv 06-A/2017 er jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner endret slik at det kun gjelder de kvinnene «som ikke er avhengige av sosialhjelp».
Kan statsråden forklare hvorfor regjeringen vil begrense personkretsen som kan få jobbsjansen slik at kvinner som trenger sosial hjelp ikke skal få mulighet til å delta og ved det få komme i jobb?

Begrunnelse

I Rundskriv 06-A/2017 er det i følge punkt 2.3 «målgruppe» slik at kvinner som er avhengig av sosialhjelp ikke lenger er i denne målgruppen.
Formålet med ordningen er å

« […] gjennom individuelt tilpassede programmer gi styrkede kvalifikasjoner for varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. Programmet skal ha et særskilt fokus på tidlig utplassering av deltaker på ordinær arbeidsplass med tett oppfølging. Tilskuddsordningen skal videre bidra til kunnskapsutvikling.»

Kvinner som er avhengig av sosial hjelp har ofte liten tilknytning til arbeidslivet, og det er derfor nærliggende at denne gruppen fortsatt burde være en del av målgruppen for et program hvor målet er å få folk i arbeid.
Flere som arbeider med integrering har vært i kontakt med meg å fortalt at de har mange som nå ikke lenger kvalifiserer til programmet, men som burde vært en del av det.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jobbsjansen er utarbeidet etter modell av introduksjonsordningen, og er en videreføring av forsøksordningen Ny Sjanse som startet opp i 2005. Målet med Jobbsjansen har vært å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, som har behov for kvalifisering og som ikke omfattes av andre ordninger.
For at flere grupper skal få styrkede kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet, bedre ferdigheter i norsk og bedre innsikt i norsk samfunnsliv ble det i Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk varslet at Jobbsjansen vil bli endret ved at ordningen deles i tre deler med tre ulike målgrupper. Det ble også varslet at sosialhjelpsmottakere ikke lenger skal få tilbud om kvalifisering gjennom Jobbsjansen, da de bør kunne omfattes av andre ordninger som for eksempel kvalifiseringsprogrammet.
Forslaget er fulgt opp gjennom Prop. 1 S (2016-2017) og inngår i regelverket for tilskuddsordningen for 2017. Regelverket er lagt ut på www.regjeringen.no/jd under Tilskudd fra JD. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forvalter tilskuddsordningen og har kunngjort regelverket i rundskriv 06- A, B og C/ 2017 på sine hjemmesider.
Innsatsen mot hjemmeværende innvandrerkvinner som ikke mottar sosialhjelp videreføres gjennom Jobbsjansen del A. Gjennom Jobbsjansen del B skal skoleeiere kunne søke om prosjektmidler for å tilby mer grunnskoleopplæring til ungdom slik at flere blir i stand til å fullføre videregående opplæring. Jobbsjansen del C åpner for forsøk med lengre programtid for deltakere i introduksjonsprogrammet. Denne delen er særlig aktuell for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn og som har startet i opplæring på grunnskolens eller videregående skoles nivå som en del av introduksjonsprogrammet. Dette tiltaket er derfor svært relevant for kvinner med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.