Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:628 (2016-2017)
Innlevert: 06.02.2017
Sendt: 07.02.2017
Besvart: 10.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden vurdere om politiet har rett praksis når det gjelder å tilbakekalle førerrett etter påvist cannabisbruk, og kan statsråden forsikre om at det alltid foretas en individuell og konkret vurdering av om vedkommende faktisk er en fare for trafikksikkerheten, før slike vedtak fattes?

Begrunnelse

Viser til sak i BT 4/2-16 og 6/2-16 om en ung gutt som tok livet sitt etter å ha blitt fratatt førerkort etter cannabisbruk. Politiets generelle praksis i slike saker har fått kritikk, både i en rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett og av Sivilombudsmannen. Ombudet har gjennomgått 103 vedtak der Politidirektoratet behandlet klager fra folk som fikk førerretten tilbakekalt som følge av rusbruk. Kun fem klager ble tatt til følge.
Spørsmålet er ikke om det er rett å kunne beslaglegge førerkort for å beskytte trafikanter mot sjåfører som kan være en fare i trafikken. Men spørsmålet er om politiet misbruker bestemmelsen i veitrafikkloven for å bruke den som straff og avskrekking. Det blir av flere antydet at politiet ikke foretar individuell og konkret vurdering av personen som har innrømmet cannabisbruk, faktisk utgjør en fare for trafikksikkerheten.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg takker for spørsmålet som berører et viktig tema.
Vilkårene for å tilbakekalle førerett som følge av manglende edruelighet er regulert i vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Det er politiet som er vedtaksmyndighet i disse sakene, og politiets tilbakekall av føreretten kan påklages til Politidirektoratet. Et vedtak om tilbakekall av førerett kan få store negative konsekvenser for den enkelte. Derfor er det viktig at vedtak om tap av førerett undergis en betryggende saksbehandling. Det skal selvsagt – her som ellers - foretas en konkret og individuell vurdering av om det er grunnlag for tilbakekall av føreretten. Jeg har for øvrig ingen grunn til å tro at politiet misbruker bestemmelsen i vegtrafikkloven som straff og avskrekking.
Jeg er kjent med at Sivilombudsmannen har foretatt en undersøkelse av politiets saksbehandling i saker om førerkort. Behandlingen av saker om tilbakekall av førerkort er ett av temaene i undersøkelsen. Når den endelige rapporten fra Sivilombudsmannen
foreligger, vil departementet gjennomgå rapporten og i dialog med Politidirektoratet vurdere om det er behov for oppfølging.