Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:626 (2016-2017)
Innlevert: 06.02.2017
Sendt: 07.02.2017
Besvart: 13.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Kan statsråden forklare den planlagte nedgangen i antall heldøgns omsorgsplasser, og har den sammenheng med omleggingen av investeringstilskuddet?

Begrunnelse

Regjeringen har startet innfasingen av en ny ordning som gjør det vanskeligere for kommunen å rehabilitere og pusse opp heldøgns omsorgsplasser. Investeringstilskudd skal i følge den nye ordningen kun utbetales til prosjekter som gir en netto tilvekst av plasser. Dette har en rekke kommuner vært kritiske til. I statsbudsjettet for 2017 kan vi lese at Husbankens tilsagnsramme for investeringstilskudd er redusert fra om lag 4 mrd. kr i årene 2014-2016 til snaut 3 mrd. i 2017. Det innebærer at Husbanken i år bare kan gi tilsagn om tilskudd til 1.800 heldøgns omsorgsplasser, mot 2.500 hvert år de tre foregående årene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som det fremgår av Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 har Regjeringen i år valgt å prioritere tilsagn om tilskudd til om lag 1800 heldøgns omsorgsplasser. Dette sluttet Stortinget seg til i budsjettbehandlingen før jul.
Regjeringen har i de tre siste årene prioritert en høyere ramme enn det som har vært vanlig, og det har heldigvis vært en høy aktivitet fra kommunenes side. Vi vil følge situasjonen utover i 2017 og kontinuerlig vurdere behovet for å justere årets ramme.