Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:634 (2016-2017)
Innlevert: 07.02.2017
Sendt: 07.02.2017
Besvart: 14.02.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Per dags dato har NVE kun kartlagt 10 kommuners ras- og flomfareområder.
Hva akter statsråden å gjøre for å skape fortgang i NVE sin nasjonale kartlegging av ras- og flomsonekart, slik at den omfatter alle kommuner?

Begrunnelse

I 2016 ble kommunene gitt enda strengere krav til å kartlegge grunnforhold og eventuell rasfare. I dette arbeidet er kommunene avhengig av NVE sin nasjonale kartlegging av ras og flomsoner. Per dags dato har NVE kun kartlagt forholdene i 10 kommuner. Resultatet er lange ventetider for boligbyggere, spesielt i distriktene. Denne ventetiden gjør det mindre attraktivt å bygge egen bolig og er én faktor som gjør det mindre attraktivt å bosette seg i distrikts-Norge.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har kartlegging av flom- og skredfare vært høyt prioritert. NVEs bevilgning til kartlegging er mer enn doblet i perioden og utgjør 70 mill. kroner i 2017.
Per i dag har NVE kartlagt flomsoner i til sammen 135 kommuner, og kvikkleiresoner i til sammen 85 kommuner. Det er kartlagt faresoner for skred i bratt terreng for utvalgte områder i 35 kommuner. I 2017 er det planlagt kartlegging av fare for skred i bratt terreng i 50 kommuner. I denne type kartlegging inngår fare for snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred.
NVEs bistand med detaljert farekartlegging av bebygde områder som er utsatt for flom- eller skredskade ytes etter en risikobasert tilnærming og prioritering. Gitt vårt langstrakte land, med mye natur og spredt bebyggelse, vil det være bygninger og bosetninger som innenfor slike rammer ikke kan prioriteres for detaljert kartlegging.
I tillegg til de detaljerte faresonekartene, er det utarbeidet landsdekkende aktsomhetskart for flom og skred. Aktsomhetskart kan benyttes på kommuneplannivå.
Kommunene er ansvarlige for utarbeiding av risiko- og sårbarhets (ROS) analyse for flom- og skredfare. Noen kommuner velger selv også å utføre detaljert farekartlegging av utvalgte områder.
Når det gjelder ny utbygging, er kravene til utredning regulert gjennom plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10). Det er tiltakshavers ansvar og plikt å utrede og ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot flom- og skredfare ved ny utbygging. NVEs veileder Flaum og skredfare i arealplanar beskriver prosess og anbefalinger for utredning av flom- og skredfare på de ulike plannivåene ved ny utbygging. NVE vil også fortsatt bidra med å sammenstille og publisere faresoner for skred- og flomfare utarbeidet av andre aktører, som regel kommuner og private utbyggere. På denne måten legges det til rette for at gjennomført faresonekartlegging kommer flere aktører til nytte.