Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:638 (2016-2017)
Innlevert: 07.02.2017
Sendt: 08.02.2017
Besvart: 13.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hvordan finansieres det nyopprettede Parkeringstilsynet og hvor store er kostnadene knyttet til driften av Parkeringstilsynet for inneværende år?

Begrunnelse

Parkeringstilsynet ble opprettet av Statens vegvesen i år. Det går imidlertid ikke klart frem av statsbudsjettet hvordan tilsynet skal finansieres og hvor store kostnadene knyttet til tilsynet vil være.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det nylig opprettede parkeringstilsynet er satt opp med et budsjett på 6 millioner kroner i 2017.
Det følger av vegtrafikkloven § 8 at Statens vegvesen kan ta gebyr for tilsyn med virksomheter som tilbyr parkering. Parkeringstilsynet finansieres delvis av parkeringsvirksomhetene i form av gebyr. Resten går over Statens vegvesens ordinære budsjett. Ordningen er regulert i forskrift 6. desember 2016 nr. 1456 om gebyr for parkeringsvirksomhet og opplæringstilbydere.
Gebyrmodellen består i hovedsak av at alle virksomhetene betaler årlig gebyr for tilsyn på kroner 9000,-. I tillegg betales det gebyr hvis det må gjennomføres et særskilt risikobasert tilsyn. Det er estimert at det årlige gebyret vil gi Statens vegvesen en inntekt på 1 million kroner i 2017. Hva som vil bli inntektene av det risikobaserte tilsynet i år er vanskelig å anslå, da ordningen er ny fra 2017. Det forventes imidlertid at inntektene blir beskjedne.