Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:647 (2016-2017)
Innlevert: 08.02.2017
Sendt: 08.02.2017
Besvart: 14.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden redegjøre for hvordan dette vedtaket er fulgt opp, og om det er aktuelt for regjeringen å fremme konkrete tiltak for å trygge bolighandelen?

Begrunnelse

I Dokument 8:68 S (2014-2015) fremmet Arbeiderpartiet forslag for en tryggere bolighandel. Bakgrunnen for forslaget var blant annet at det kjøpes og selges boliger for store verdier i Norge og at hvert femte boligsalg i dag ender i konflikt. Disse tvistene er ofte langvarige og dyre å bringe inn for rettsapparatet og skaper belastninger for alle involverte parter. Arbeiderpartiets forslag om en revisjon av avhendingsloven som også skulle vurdere teknisk tilstandsrapport og den danske ordningen ble nedstemt. Men i et enstemmig vedtak ba Stortinget regjeringen vurdere tiltak som bidrar til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger, herunder det varslede arbeidet om takstmenn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Regjeringen la i juni 2015 frem en strategi for boligmarkedet. Et av tiltakspunktene i boligstrategien fastsetter at regjeringen vil følge utviklingen i bruken av tilstandsrapporter før det eventuelt vurderes å følge opp forslagene i NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig. Justis- og beredskapsdepartementet har fulgt opp det nevnte tiltakspunktet i sammenheng med oppfølgingen av stortingsvedtak nr. 47 (2015-2016). Departementet har i den forbindelse hatt møter med Forbrukerrådet, takstorganisasjonene og eiendomsmeglerorganisasjonene. Det har også blitt innhentet statistikk fra Protector forsikring (selskapet med høyest andel eierskifteforsikring på markedet) over bruken av tilstandsrapporter, konfliktnivået i bolighandelen og hva konfliktene knytter seg til.
Tilbakemeldingene fra bransjen og berørte aktører er at bruken av tilstandsrapporter på frivillig basis er økende, særlig i Oslo og Akershus hvor bruken av tilstandsrapporter tidligere har vært mindre utbredt. Ifølge tall fra Protector forsikring ble det på landsbasis i 2016 innhentet tilstandsrapport ved 81 prosent av alle boligsalg (undersøkelsen omfatter ikke leiligheter). Til sammenligning ble det ifølge Protector innhentet tilstandsrapport ved 65 prosent av alle boligsalg i 2008. Denne utviklingen må ses i sammenheng med andre utviklingstrekk i boligomsetningen, eksempelvis økt bruk av forsikring på selger- og kjøpersiden, samt økt tilbud om selvhjelpsverktøy for å selge bolig uten bruk av megler. I vurderingen av behovet for et eventuelt lovgivningsinitiativ er det derfor viktig for meg å bygge på en oppdatert oversikt over rammene rundt boligomsetningen. I den forbindelse er det blant annet planlagt at departementet skal ha møter med Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund i mars i år. Jeg antar at jeg vil få ytterligere informasjon om situasjonen da. I samsvar med vedtak nr. 47 (2015-2016) tar jeg sikte på å komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte.