Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:651 (2016-2017)
Innlevert: 09.02.2017
Sendt: 10.02.2017
Besvart: 16.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Synes klima- og miljøministeren det er riktig å bruke midler fra Norges regnskogsatsing til å tilrettelegge for og subsidiere industriell tømmerhogst i intakt regnskog, og dermed bidra til økte klimagassutslipp og andre miljøødeleggelser?

Begrunnelse

Norge har fått stor anerkjennelse for sitt banebrytende arbeid for å bevare tropisk skog og redusere klimagassutslippene fra avskoging. Norge er gjennom Klima- og skoginitiativet den største bidragsyteren til Central African Forest Initiative (CAFI), som er det viktigste internasjonale initiativet for å støtte regnskogsbevaring i Sentral-Afrika. Den demokratiske republikken Kongo er verdens nest største regnskogsland, og mottar støtte fra CAFI for sitt arbeid.
For å lykkes i å stanse den globale avskogingen og klimagassutslippene dette fører til, er det avgjørende at også DR Kongo gjennomfører positive tiltak. DR Kongo søker nå om nærmere 100 millioner kroner i støtte fra CAFI til et program som kalles «Sustainable Forest Management». Programmet innebærer i praksis subsidiering av, og økning i, industriell tømmerhogst i landet. Resultatet av dette vil være økte klimagassutslipp, økt risiko for avskoging, andre miljøødeleggelser, og høyst diskutabel utviklingseffekt. Et av programutkastene omtaler arbeidet som en «redningsstrategi» for hogstindustrien. Tilsvarende finansiering søkes også fra DR Kongo gjennom Verdensbankens karbonfond. Flere andre land vurderer også å søke om støtte til industriell tømmerhogst via norsk finansierte initiativer for skogbevaring.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: I bakgrunnen for spørsmålet vises det til Norges bidrag til Central African Forest Initiative (CAFI) og det faktum at Den demokratiske republikken Kongo (DRK) søker støtte til et program for bærekraftig skogforvaltning. En komponent i dette programmet er støtte til etablering av bærekraftig kommersiell tømmerhogst i landet.
Skogen i Kongobassenget er verdens nest største regnskog og den er under et stadig økende press. Om lag 60 % av denne skogen vokser i DRK.
Vår støtte, via CAFI og andre kanaler, til DRKs arbeid for å ta vare på sine skoger er derfor usedvanlig viktig. Ikke bare for det globale klimaet, men også for nedbørsmønstre i store deler av Afrika og den sosiale og økonomiske utviklingen i et av verdens fattigste land.
Samtidig er arbeidet særdeles krevende. DRK har et svakt styresett med betydelige korrupsjonsproblemer. Det kreves store investeringer og betydelige reformer for å bekjempe avskogingen.
En grunnleggende forutsetning for å lykkes, både i DR Kongo og i andre regnskogsland, er at innsatsen mot avskoging må gå hånd i hånd med kampen mot fattigdom og arbeidet for å nå bærekraftsmålene og sikre økonomisk utvikling.
Det er riktig at tømmerhogst, også når den drives i tråd med strenge, lovpålagte begrensninger der kun selektiv plukkhogst tillates, innebærer et visst karbontap sammenliknet med en skog som får stå urørt. Det er imidlertid ikke slik at alternativet til et bærekraftig skogbruk vil være at disse skogene blir stående urørte til evig tid. Avskogingen i DRK er raskt økende. Hovedfaktorene bak dette er ekspanderende svedjebruk, trekullproduksjon og illegal, ikke-industriell tømmerhogst (i denne rekkefølge).
Skal vi lykkes med å ta vare på skogen, må stående skog få en økonomisk verdi. Å etablere inntektsstrømmer basert på godt forvaltede skoger vil være nødvendig for å skape vilje til å beskytte skogene for framtiden.
På denne bakgrunn er det ikke et alternativ for Norge å si at DR Kongo ikke bør tillate noen kommersiell høsting av tømmer i sine skoger. Vi må derimot bidra til at verdiskapningen skjer på en bærekraftig måte.
Derfor er bærekraftig skogforvaltning et av 8 prioriterte områder i intensjonsavtalen mellom Central African Forest Initiative (CAFI) og DRK. Programmet for bærekraftig skogforvaltning foreligger foreløpig kun som en konseptskisse. Programmet skal videreutvikles og deretter gjennom en lengre teknisk vurdering før det eventuelt kan godkjennes. Det kommer tidligst opp til styrebehandling i mai.
Programmet for bærekraftig skogforvaltning skal omfatte langt mer enn bare industriell tømmerhogst. Mindre enn 1 % av CAFIs midler til DRK vil gå til tiltak som direkte berører industriell tømmerhogst. Det er viktig å understreke at programmet ikke skal subsidiere hogst som sådan, men bidra til at en eventuell hogst foregår med høye miljøstandarder.
Når dette er sagt, er det mange eksempler – ikke minst i DRK – på at hogstselskaper har tatt seg til rette, brutt lover og gjort skade på miljø og lokalsamfunn. For å si ja til programmet vil vi kreve streng kontroll av hvordan hogsten foregår, inkludert for uavhengig overvåkning av hogsten og tiltak mot korrupsjon. Vi vil også kreve utredning av miljøkonsekvensene og at det forberedes tiltak mot eventuelle negative konsekvenser. Lokalbefolkningen må involveres på en inkluderende og transparent måte i alle faser og det må overvåkes hvordan hogsten påvirker lokalbefolkningen. Det må legges til rette for inkluderende prosesser i politikk- og metodeutvikling, samt i identifisering og oppfølging av risiko.