Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:652 (2016-2017)
Innlevert: 09.02.2017
Sendt: 10.02.2017
Besvart: 16.02.2017 av finansminister Siv Jensen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Kan finansministeren bekrefte at det ikke vil bli innkrevd elavgift for solkraft til eget bruk?

Begrunnelse

Funkisgården borettslag på Torshov hadde planer om å bygge solpaneler på cirka 2500 kvadratmeter disponibelt takareal. Det hele skulle koste rundt 3 millioner kroner og produsere om lag 250.000 kilowattimer i året.
Det er blitt skapt noe usikkerhet om hvorvidt eiere av slike solkraftverk skal betale elavgift for strømmen de selv produserer og bruker. En avgjørelse fra Toll- og avgiftsdirektoratet i 2013 fast at det ikke er gitt noe formelt fritak for kraft som er produsert i solcelleanlegg, og at i utgangspunktet er all slik kraft avgiftspliktig.
Direktoratet påpeker videre at det aldri har blitt krevd inn avgift for solcellekraft som har blitt brukt av produsenten selv, og at det har dermed utviklet seg til et «ulovfestet fritak» for slik kraft til egen bruk.
Skatteetaten understreker imidlertid at «det er regelverket som må legges til grunn og at man ikke kan basere seg på en ulovfestet rutine».
Dette regelverket praktiseres ikke, for solskatten kreves ikke inn. Dersom det nevnte borettslaget måtte betale begge avgiftene, reduseres inntektene fra 1,05 kroner/kWh til 0,80 kroner/kWh. Det vil igjen øke nedbetalingstiden på solcelleanlegget til over 15 år.
Stortinget har vedtatt fritak for elavgift og elsertifikatplikt for kraft fra mikrokraftverk som leverer direkte til sluttbrukeren. Dette gjelder imidlertid kun for kraftverk produsert i et aggregat med generator som har merkeytelse mindre enn 100 kilovoltampere (og som dermed i praksis produserer ca. 100 kilowatt).
Problemet for solkraftutbyggerne er at solcellekraftverk ikke har generator. Derfor vil avgiftsfritaket slik det er vedtatt, ikke gjelde solcellekraft.
Funkisgården borettslag tør ikke satse på at myndighetene skal fortsette å overse reglene de selv har vedtatt.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Etter stortingsvedtaket om avgift på elektrisk kraft § 1 skal det betales avgift på kraft som leveres her i landet. Fritak for avgift er fastsatt i vedtaket § 2. Et fritak for solkraft til eget bruk følger ikke av vedtaket.
Ifølge Skattedirektoratet er det ikke praksis for å oppkreve avgift på elektrisk kraft produsert ved solceller. Jeg mener imidlertid at fritak bør følge direkte av det formelle regelverket. Finansdepartementet vil be Skattedirektoratet om å vurdere og fremme forslag til regelverk som viderefører dagens praksis. Departementet vil vurdere dette nærmere og komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer.