Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:656 (2016-2017)
Innlevert: 10.02.2017
Sendt: 10.02.2017
Besvart: 16.02.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Kan statsråden redegjøre for når det vil bli innført en overgangsordning for tilrettelegging for fjernvarme i nye bygg hvor kommunene har vedtatt tilknytningsplikt i henhold til stortingsflertallets vedtak og merknader?

Begrunnelse

Regjeringen fjernet i 2016 en paragraf i TEK om tilrettelegging for fjernvarme der kommuner har vedtatt tilknytningsplikt. Dette har redusert kravet til vannbåren varme fra 100 til 60 % i bygg over 1000 kvm, og får konsekvenser for kommunenes energi og klimaplaner. Stortinget vedtok at bestemmelsen skulle gjeninnføres (vedtak 642 i Innst.248 S): "Flertallet ønsker å videreføre dette i ny forskrift".
På spørsmål har statsråden svart at gjeninnføringen krever en lovendring. Et flertall i energi- og miljøkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen ba derfor om å få på plass en overgangsordning i forskriften fram til en ny lov er på plass i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2017.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg mener det er hensiktsmessig å se flertallsmerknaden i sammenheng med anmodningsvedtak 642 (2015-2016). Iht. Meld. St. 17 (2016-2017) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016, vil departementet utrede hvordan en bestemmelse om tilrettelegging for fjernvarme i bygg kan utformes. Departementets vurdering er at Stortingets ønske om å videreføre tilretteleggelsesplikten, kan ivaretas gjennom en endring av forskriften. Det tas sikte på å sende forslag om forskriftsendring på høring i 2017.