Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:666 (2016-2017)
Innlevert: 13.02.2017
Sendt: 13.02.2017
Besvart: 21.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): I planbeskrivelsen ny E18 Tvedestrand-Arendal står det følgende: "Veglys inngår som et element på hele strekningen". Veileder til forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister fra 1. juli 2009 med endring 1. juli 2014 s. 22, tilsier at man ved tolkningen etter ny lov i større grad enn tidligere, skal bygge på en totalvurdering av planen, dvs. både plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Vil statsråden sørge for at "Nye Veier" følger dette og sørger for veilys på hele strekningen?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ny E18 Tvedestrand-Arendal har vært ønsket og planlagt i mange tiår. Nå kommer vi endelig i gang med prosjektet. Veibevilgningene har økt markant de siste årene, og dermed blir det økonomisk rom til å realisere flere prosjekter. Man går fra plan til bygging. Den nye veien vil redusere reisetid og øke trafikksikkerheten betydelig. Det er jeg glad for.
Jeg minner om at Nye Veier selvsagt skal følge alle lover og forskrifter samt Statens vegvesens vegnormaler. Selskapet har imidlertid et mandat om å fornye vegutbyggingen i Norge, slik at vi får pengene til å strekke lenger og enda flere kilometer vei kan bli oppgradert til en bedre standard enn i dag. Det gjør de ved å utfordre vegnormalene slik at de kan forbedres, og at vi får størst nytte igjen for samfunnets midler. Hoveddelen av dette arbeidet går på tidlig involvering i trasevalg for å optimalisere massebalanse, valg av mer standardiserte løsninger og lignende.
Når det gjelder belysning langs veganlegget, reguleres dette også av vegloven og tilhørende regelverk om anlegg av offentlig veg, herunder vegnormalene. Etter gjeldende vegnormaler skal nasjonale hovedveger som E18 Tvedestrand-Arendal bygges med belysning. Dersom strekningen skal bygges uten veglys, krever dette en beslutning om fravik fra gjeldende vegnormaler. Det har skjedd på E6 nord for Gardermoen, som ble bygget under forrige regjering. Jeg har ikke merket meg at Arbeiderpartiet omtaler nevnte vei som trafikkfarlig, selv om den også har langt smalere veiskulder enn det Nye Veier legger opp til på E18 Tvedestrand-Arendal. Søknad om behandling av fravik fra vegnormalene behandles av Statens vegvesen ved Vegdirektoratet som har myndighet til å fravike vegnormalene for riksveger. Nye Veier AS har søkt om fravik fra krav til belysning på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.
Etter min vurdering er det ikke riktig å gå inn på en tolking av reguleringsplanen for E18 Tvedestrand-Arendal på grunnlag av en isolert formulering fra planbeskrivelsen.
Det følger av plan- og bygningsloven § 4-2 at alle planer skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Planbeskrivelsen skal være et grunnlag for medvirkning, beslutningstaking og for tolking av vedtatt plan.
Planbeskrivelsen er en obligatorisk del av planen, men den er ikke juridisk bindende på samme måte som plankartet og reguleringsbestemmelsene. Av forarbeidene til plan- og bygningsloven § 4-2 framgår det at planbeskrivelsen supplerer plankartet og de bestemmelser som skal gjelde i planområdet. Følgende er et utdrag fra veileder til kart- og planforskriften:
Ved motstrid mellom planbestemmelser og plankart har det tidligere vært vanlig å legge til grunn at plankartet har hatt forrang ved tolkingen av planen. Dette stiller seg annerledes ved praktiseringen av plan- og bygningsloven av 2008. Det følger uttrykkelig av kart- og planforskriften § 9 første ledd bokstav c at planbeskrivelsen nå er en del av planen. Ved tolkingen av planen er det derfor nødvendig å trekke planbeskrivelsen inn i vurderingen. Tolkingen må etter ny lov i større grad enn tidligere bygge på en totalvurdering av planen, dvs. både plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Når plankart og planbestemmelser innbyrdes harmoniserer, men står i motstrid med planbeskrivelsen, vil det vanligvis være riktig å legge størst vekt på de to førstnevnte delene. Eventuelt avslag på søknad om byggetiltak må uansett, som før, hjemles i plankart eller bestemmelser. Avslag kan ikke hjemles planbeskrivelsen, jf. plan- og bygningsloven § 12-4 annet ledd.
Jeg legger til grunn at Nye veier AS som tiltakshaver/byggherre tar opp spørsmål om forståelsen av den gjeldende reguleringsplanen, og om det eventuelt er behov for endringer av reguleringsplanen, med planmyndigheten, dvs. kommunen.
Det pågår nå arbeid med revidering av gjeldende normal for veg- og gateutforming; håndbok N100. Et forslag er sendt til høring med høringsfrist 15. mars 2017. Vegdirektoratet har meddelt at man ikke vil ta stilling til søknader om fravik fra krav til vegbelysning før høringen av ny håndbok N100 er ferdigbehandlet.