Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:667 (2016-2017)
Innlevert: 13.02.2017
Sendt: 14.02.2017
Besvart: 21.02.2017 av utenriksminister Børge Brende

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Donald Trump har gjeninnført den såkalte munnkurvregelen som stopper amerikansk statsstøtte til institusjoner som gir veiledning om abort. Utenriksministeren varslet i spørretimen 1. februar at regjeringen nå vil øke støtten aktører som rammes av regelen.
Hvilke organisasjoner vil dere støtte, vil støtten komme utover eksisterende rammer i bistandsbudsjettet i revidert statsbudsjett 2017 og hvordan vil regjeringen jobbe med andre allierte for å løfte kvinners reproduktive rettigheter internasjonalt?

Begrunnelse

23. januar 2017 offentliggjorde president Donald Trump sitt «Presidential Memorandum Regarding the Mexico City Policy», som instruerer hans underliggende ministrer om å gjeninnføre den såkalte «global gag rule». Denne regelen gjør det umulig for institusjoner som informerer om abort som virkemiddel for familieplanlegging. Dette vil gjøre livsviktig arbeid for kvinners reproduktive helse og kvinners frihet til å ta egne valg om egen kropp vanskeligere.
Arbeid for trygge aborter redder liv. 47 000 kvinner dør hvert år som følge av utrygge aborter, de aller fleste i utviklingsland. Mange jenter og kvinner lever med smerter og skader etter å ha utført aborter på seg selv. Nesten 7 millioner kvinner i utviklingsland blir årlig behandlet for komplikasjoner fra usikre aborter.
Mangel på trygge aborttilbud hindrer ikke aborter. Alternativet til trygg abort er oftere en usikker abort med risiko for liv og helse, både for mor og barn. Nesten halvparten av alle aborter i verden, over 20 millioner aborter, skjer i skjul og på en farlig måte. Og tall fra Verdens Helseorganisasjon viser at det er ikke er betydelig forskjell på abortraten i land hvor det er lovlig og ulovlig.
Disse tjenestene inkluderer tilgang til prevensjon, informasjon om abort, god seksualundervisning, abortrådgivning og tilgang til trygge aborter
Internasjonalt er kvinners rettigheter under press fra konservative krefter og land, og i mange land ser vi at abortrettighetene møter sterk motstand. Den nye ordren fra Trump-administrasjonen fører nå for eksempel til at IPFF (International Planned Parenthood Federation) mister omtrent $100 millioner, ifølge avisen The Guardian. Dette er alvorlig, og Norge må være et av de landene som bidrar i solidaritet til arbeidet for å fremme trygge aborter, kvinners helse og reproduktive rettigheter.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Innsatsen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, inkludert arbeidet for trygge aborter, er viktig for Norge. Den er også høyt prioritert i "Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2020". Globalt er Norge blant de største giverne til dette viktige arbeidet. Vi arbeider med og gjennom internasjonale frivillige organisasjoner, FN og andre globale finansieringsmekanismer som fokuserer på kvinner, barn og unges helse.
Regjeringen varsler allerede nå, som statsministeren har slått fast, at støtten innenfor bistandsbudsjettet økes med 85 millioner kroner til aktører som rammes av den såkalte «munnkurvregelen». Dette gjør vi sammen med en rekke andre land for å bidra til å sikre fortsatt tilstrekkelig finansiering av dette området. En del av de økte midlene vil derfor gå til UNFPAs arbeid med ofre for seksualisert vold i krise og konflikt generelt, og til å styrke kvinners rett til seksuell og reproduktiv helse i Syria og nabolandene spesielt. Norad vil i tillegg invitere sentrale internasjonale frivillige organisasjoner til å søke om støtte. Kriterier for tildeling vil være resultatoppnåelse, effektivitet og finansielle behov.
Regjeringen er i dialog med våre partnere og andre land for å løfte kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Norge har uttrykt politisk støtte til initiativet "She Decides". Det skal, som en del av dette initiativet, arrangeres en internasjonal konferanse i Brussel 2. mars i år. Konferansen skal mobilisere til økt finansiering av FN og internasjonale frivillige organisasjoner som arbeider med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
Norge vil delta på konferansen på politisk nivå. Vi vil, i likhet med andre land, annonsere vår økte støtte til feltet. Siden det er bred enighet om at det nye initiativet i første rekke retter seg mot nye og private givere, vil våre midler kanaliseres gjennom allerede eksisterende partnere og kanaler.
Norge fortsetter som en pådriver for å styrke kvinners tilgang til seksuell og reproduktiv helse og abort. Vi er det landet som fremmer flest anbefalinger om lovlig og trygg abort i landgjennomgangene i FNs menneskerettsråd. Vi tar også opp spørsmålet om abort i FNs generalforsamling, kvinnekommisjonen, befolkningskommisjonen og i Verdens helseorganisasjon og UNFPAs styrende organer. Dette arbeidet blir ikke mindre viktig i 2017.