Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:670 (2016-2017)
Innlevert: 14.02.2017
Sendt: 14.02.2017
Besvart: 21.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Kan statsråden redegjøre for hva som er status for arbeidet med oppfølgingen av NOU 2015:16 fra overvannsutvalget, og om det vil bli fremmet en sak til behandling i Stortinget inneværende periode?

Begrunnelse

Klimaendringene har medført mer kraftig nedbør enn tidligere, og prognosene viser at situasjonen vil forverres ytterligere i årene fremover. En stadig fortetting i byer og tettsteder fører også til at økte mengder overvann oppstår ved nedbør, og avløpsledningene i bakken har ikke kapasitet til å frakte dette bort slik man kunne tidligere.
Ett av flere eksempler fra fjoråret var en nedbørepisode på Østlandet 6. august, som i følge Finans Norge medførte vannskader for 300 millioner kroner i kommunene Asker og Bærum. Mange boliger og forretninger fikk kjellerne oversvømt av vann, med store materielle skader. Det er kun et tidsspørsmål før neste episode inntreffer, og erfaringene har vist at det kan skje hvor som helst i landet.
Infrastrukturen i byer og tettsteder er ikke tilpasset den nye virkeligheten med stadig mer intens nedbør. Det er behov for at både kommuner, utbyggere og bygningseiere gjennomfører tiltak for å takle nedbøren på andre måter enn å frakte det i rør. I følge bransjeorganisasjonen Norsk Vann snakker man om en 3-ledds strategi, som handler om å 1) fange opp og infiltrere mindre nedbørmengder, 2) forsinke og fordrøye større nedbørmengder og 3) sikre trygge flomveier for store nedbørmengder.
Det er normalt billigere å forebygge enn å reparere. Men for å kunne få gjennomført nødvendige forebyggende tiltak rundt i landet, er det behov for at regelverket blir tilpasset den nye nedbørsituasjonen. Dagens regelverk har eksempelvis regler for hvordan man kan finansiere tiltaket med å legge en bekk i rør gjennom byen, men ikke hvordan man kan få åpnet opp gamle bekkeløp og dermed frakte bort vannet uten for mye skade.
Overvannsutvalget overrakte i desember 2015 sin utredning «NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder – Som problem og ressurs» til klima- og miljøministeren. Utvalget foreslår en rekke regelverksendringer som vil tilrettelegge bedre for det viktige, forebyggende arbeidet for å takle kraftige nedbørskyll. Det handler om å gjennomføre endringer i eksisterende lovverk som plan- og bygningsloven, vass- og avløpsanleggslova og forurensningsloven. Høringen av utvalgets forslag pågikk frem til mai 2016, og en rekke av høringsinstansene pekte på behovet for snarlige endringer i regelverket for å tilrettelegge for det skadeforebyggende arbeidet.
For hvert kraftige regnskyll som kommer innover landet, oppstår nye vannskader med store samfunnsøkonomiske kostnader og store ulemper for de som blir berørt. Det haster derfor å få tilpasset det statlige regelverket til dagens utfordringer, slik at kommuner, utbyggere og bygningseiere får viktige avklaringer om blant annet ansvar og finansiering.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Overvannsutvalget leverte sin anbefaling i desember 2015. Jeg mener de har gjort et solid arbeid, og kommet med flere gode forslag til tiltak og lovendringer. Overvannsutvalget har foreslått endringer i en rekke lover og forskrifter for å legge til rette for bedre håndtering av overvann i kommunene. Forslagene berører flere departementer og direktorater som nå arbeider med å gjennomføre endringer i ulike regelverk.
De viser til at utfordringene med håndtering av overvann bør løses lokalt, og skreddersys i forhold til den enkelte kommunes utfordringer. Utvalget foreslår en pakke av virkemidler som til sammen skal bidra til å oppnå målene om å forebygge skade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø. Rapporten var på offentlig høring frem til medio 2016. Vi fikk da et enda bredere bilde og flere synspunkter. I tillegg har det høsten 2016 vært gjennomført møter på politisk nivå i Klima- og miljødepartementet der det har kommet innspill til NOU 2015:16. Disse innspillene er nyttige i arbeidet med oppfølgingen.
Arbeidet med klimatilpasning er et område regjeringen prioriterer høyt. I årene fremover vil Norge få et varmere klima med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. God arealplanlegging vil være avgjørende for å tilpasse oss endringene på en god måte. Blant annet må veier, bygninger og strømnettet bygges for et klima i endring. Arbeidet med klimatilpasning er omfattende og griper inn i de fleste sektorer. God håndtering av overvann i byer og tettsteder er et viktig element. Flere departementer og underliggende etater er nå involvert i det omfattende arbeidet med å gjennomføre endringer i regelverket. Når disse prosessene er gjennomført, vi regjeringen komme tilbake til Stortinget med aktuelle lovendringer.