Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:684 (2016-2017)
Innlevert: 16.02.2017
Sendt: 16.02.2017
Besvart: 23.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Kan statsråden nå ta et grep for at Dødehavsklinikken blir brukt som et mulig alternativ når behandlingsreiser til Tyrkia kanselleres pga. terrorfare?

Begrunnelse

Oslo Universitetssykehus kansellerer behandlingsreiser til Tyrkia pga. terrorfare.
I budsjettforliket for 2016 og 2017 la regjeringen sammen med samarbeidspartiene inn en merknad hvor vi vil kunne bruke Dødehavsklinikken som alternativ for behandlingsreiser for de som ønsker, og potten for behandlingsreiser ble økt med 10 mill. nettopp med tanke på Dødehavsklinikken.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg ble tidlig orientert om at Oslo universitetssykehus HF (OUS) hadde besluttet å avslutte aktiviteten i Tyrkia innenfor ordningen med behandlingsreiser. Jeg tar beslutningen til etterretning, men er opptatt av at OUS er i en prosess for å erstatte tilbudet med nye tilbud andre steder. Det er viktig at pasientene ikke blir unødig skadelidende og at det raskt vurderes alternativer.
Jeg har nå fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF at OUS er i prosess med å hurtig anskaffe plasser som erstatning for de kansellerte plassene i Tyrkia. Anskaffelsen vil skje iht. reglene om offentlige anskaffelser og ordlyden i Oppdragsdokument 2017 til Helse Sør-Øst RHF. Dødehavsklinikken vil bli behandlet på lik linje med andre potensielle leverandører.
Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble følgende vedtatt:

"Stortinget ber regjeringen forsikre seg om at det ikke stilles uforholdsmessig strenge krav til hvem som kan få lov til å gi tilbud om pasientreiser, for eksempel knyttet til avstand og reisetid, og at Dødehavsklinikken kan gis anledning til å gi tilbud på lik linje med andre tilbydere".

Stortingets vedtak er av Helse- og omsorgsdepartementet fulgt opp i Oppdragsdokument 2017 til Helse Sør- Øst RHF. Det fremgår der:

"Helse Sør-Øst RHF skal sørge for behandlingsreiser til utlandet for pasienter fra hele landet, og sikre at kravene til f.eks. avstand og reisetid ikke skal hindre Dødehavsklinikken å inngi tilbud på lik linje med andre leverandører av behandlingsreiser. Dette innebærer at det verken i kvalifikasjonskrav eller tildelingskriterier skal stilles uforholdsmessig strenge krav til avstand og reisetid.
Forholdsmessigheten vil blant annet påvirkes av pasientens mulighet til selv å påvirke valget mellom reisealternativer. Det vises i denne sammenheng til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) hvor følgende anmodningsforslag ble vedtatt:

«Stortinget ber regjeringen forsikre seg om at det ikke stilles uforholdsmessig strenge krav til hvem som kan få lov til å gi tilbud om pasientreiser, for eksempel knyttet til avstand og reisetid, og at Dødehavsklinikken kan gis anledning til å gi tilbud på lik linje med andre tilbydere».

Egenandelen er på 116 kroner per døgn for voksne pasienter og barns ledsagere, og inngår i egenandelstak 2".

Det medfører ikke riktighet at det er bevilget 10 millioner kroner ekstra over statsbudsjettet til behandlingsreiser, verken for 2016 eller 2017. Stortinget har ikke bevilget mer penger til formålet enn foreslått av Regjeringen.