Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:685 (2016-2017)
Innlevert: 16.02.2017
Sendt: 16.02.2017
Besvart: 23.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Vil statsråden legge frem rapporten fra helsedirektoratet om «granskning» av ventelistestatistikken i påvente av inkludering av tallene fra 2016 og ettersende rapporten hvor 2016-tallene er inkludert til Stortinget i mai 2017?

Begrunnelse

Statsråd Bent Høie (H) opplyste i Stortinget 10. juni 2016 at Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å gjennomgå ventelistetallene som viser at et langt større antall pasienter gis status som «uavklarte» og derfor får time til videre utredning, ikke behandling. I følge opplysninger HOD har gitt til Stortinget, skulle denne rapporten være klar mot slutten av 2016. Fristen ble deretter forlenget til februar 2016. Jeg er kjent med at Helsedirektoratet langt på vei nå har ferdigstilt rapporten og at den var klar til overlevering til Helse- og omsorgsdepartementet i starten av forrige uke. Dersom det medfører riktighet at det per nå finnes en rapport basert på ventelistedata fra årstall som statsråden opprinnelige redegjorde for i Stortinget våren 2016, enten fysisk overlevert til Helse og omsorgsdepartementet eller at rapporten reelt sett er ferdigstilt i helsedirektoratet og klar til offentliggjøring, ber jeg om at rapporten gjøres tilgjengelig for Stortinget og offentligheten. Dersom det er behov for å komplettere rapporten med tallene for 2016, kan dette ettersendes Stortinget på et senere tidspunkt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til siste avsnitt i mitt svar på spørsmål nummer 594 fra stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen:

«For øvrig vil jeg vise til oppdraget til Helsedirektoratet knyttet til ventetidsregistrering. Helsedirektoratet fikk utsatt levering til 1. februar 2017 på bakgrunn av en feil i uttrekk av data fra NPR. I e-post av 1. februar ber Helsedirektoratet om utsatt frist på rapport om ventetidsregistrering til 1. mai. Ventelistetall fra 2016 foreligger medio mars og det kan trekkes sterkere konklusjoner om disse inkluderes. Innen denne fristen kan det gjøres gode samlede vurderinger av et komplisert tallgrunnlag og også gjennomføres journalgjennomgang. Rapporten vil i lys av dette overleveres Helse- og omsorgsdepartementet i månedsskiftet april/mai 2017.»

Bakgrunnen for dette svaret var følgende e-post fra Helsedirektoratet, datert 1. februar 2017:

«Helsedirektoratet ber om utsatt frist på rapport om ventetidsregistrering til 1. mai. Ventelistetall fra 2016 foreligger 15. mars og vi kan trekke sterkere konklusjoner om disse inkluderes. Innen denne fristen kan vi gjøre gode samlede vurderinger av et komplisert tallgrunnlag og også gjennomføre journalgjennomgang. Samlet sett trekker dette i retning av en utsatt frist til 1. mai 2017.»