Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:692 (2016-2017)
Innlevert: 16.02.2017
Sendt: 17.02.2017
Besvart: 23.02.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hvordan vil statsråden sette sammen utvalget som skal utrede henholdsvis matkastelov og hvordan datostempling på matvarer kan forbedres for å redusere matsvinn?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i forbindelse med Dokument 8:9 S (2016-2017) følgende:

- Stortinget ber regjeringen utrede hvordan datostemplingen på matvarer kan forbedres for å redusere matsvinn.
- Stortinget ber regjeringen utrede behovet for en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen.

Vi ser frem til en rask fremdrift i saken. Hvorvidt disse vedtakene løses av departementet eller ved eksterne utvalg vil kunne påvirke utfallet og sannsynligheten for effektiv implementering.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Regjeringa har byrja oppfølginga av oppmodinga frå Stortinget. I første omgang skjer oppfølginga i eit samarbeid mellom departement som saka vedkjem. Det vil vere behov for ei breiare involvering av relevante aktørar undervegs. Arbeidet vil ta noko tid og vil bli gjennomført i tråd med utredningsinstruksen.
Vi vil halde Stortinget orientert om arbeidet på eigna måte.