Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:693 (2016-2017)
Innlevert: 16.02.2017
Sendt: 17.02.2017
Besvart: 23.02.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Et vedtak om tilbakekall av statsborgerskap åpner for utvisning fra riket. Når UDI vurderer om noen skal utvises, skal det tas hensyn til hvor alvorlig lovbruddet er, og hvor inngripende en utvisning vil være i den enkeltes liv.
Kan statsråden redegjøre for hvilke følger en tilbakekallelse uten utvisningsvedtak får for den berørte, og hvor stor andel har i dag vedtak om tilbakekall av statsborgerskap men som ikke er utvist fra riket?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Tilbakekall av statsborgerskap får den følgen for den enkelte at vedkommende igjen vil være utlending i Norge, uten oppholdstillatelse. I utgangspunktet vil tilbakekall av statsborgerskap bli etterfulgt av et vedtak om utvisning, men det er anledning til å søke om en ny tillatelse etter utlendingsloven. I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake blir det etter en helhetsvurdering gitt ny oppholdstillatelse. Jeg har tidligere opplyst til Stortinget at det ble tilbakekalt 135 statsborgerskap fra 2012 og frem til 16. desember 2016. Jeg har nå fått oppdaterte tall fra UDI som viser at totalt 181 statsborgerskap er tilbakekalt etter statsborgerloven § 26 annet ledd fra statsborgerloven trådte i kraft i 2006 og frem til i dag. Tilsammen 101 av disse personene har senere blitt utvist. I alt 16 personer har etter tilbakekallelsen enten fått gyldig oppholdstillatelse i Norge eller oppholdsrett etter EØS-regelverket eller de er vernet mot utsendelse etter utlendingsloven § 73. Til sammen 62 personer har ikke fått ny tillatelse, men de har heller ikke blitt utvist. Sistnevnte gruppe oppfyller ikke vilkårene for opphold etter utlendingsregelverket i dag, og de plikter følgelig å forlate Norge, men siden de ikke er ilagt innreiseforbud (jf. at de ikke er utvist), kan de søke
seg tilbake til Norge i fremtiden dersom vilkårene for oppholdstillatelse skulle bli oppfylt på et senere tidspunkt. Én person har en åpen utvisningssak som foreløpig ikke er avgjort, og én person har en klage til behandling. Jeg gjør oppmerksom på at det er en viss usikkerhet ved tallene som fremgår ovenfor. UDI arbeider med å gjøre statistikken om tilbakekall mer nøyaktig i fremtiden.