Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:702 (2016-2017)
Innlevert: 17.02.2017
Sendt: 20.02.2017
Besvart: 27.02.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I september ble det klart at NVE innstiller på utbygging av Vinda-vassdraget i Øystre Slidre i Oppland. Utbyggingen vil føre til 70 prosent redusert vannføring om sommeren og vil svekke natur, frilufts og turistverdiene i området. Utbyggingen vil komme i tillegg andre utbygginger som gjør at nå er lite urørt vassdragsnatur i Oppland. Naturvernforbundet mener også at biologiske verdiene langs Vinda er undervurdert i konsekvensutredningen som utgjør grunnlaget for NVEs anbefaling.
Vil statsråden stanse utbyggingen?

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: En søknad om vannkraftutbygging skal behandles innenfor de rammer lovverket fastsetter. Søknaden fra Skagerak Kraft AS om konsesjon til utbygging av Vinda kraftverk ligger nå til behandling i Olje- og energidepartementet. Etter at NVE oversendte sin innstilling sist høst, har departementet foretatt befaring og avholdt møter i Øystre Slidre. Øystre Slidre kommune har også nå vært i møte i departementet og gjort rede for de vedtak og de synspunkter som gjør seg gjeldende i denne utbyggingssaken.
Prinsippene i naturmangfoldloven legges til grunn for departementets konsesjonsbehandling etter vannressursloven. Departementet skal derfor sørge for at kravene til kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Dersom jeg skulle finne det nødvendig, vil ytterligere utredninger bli innhentet. All relevant informasjon rundt prosjektet tas i betraktning og vurderes før det tas standpunkt til søknaden om utbygging av Vinda kraftverk.
Jeg håper på forståelse for at jeg ikke kan uttale meg om konklusjonen i saken så lenge den lovbestemte konsesjonsbehandlingen pågår.