Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:704 (2016-2017)
Innlevert: 20.02.2017
Sendt: 20.02.2017
Besvart: 24.02.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av forskriften for incentivordningen og forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon med sikte på å sikre at arbeidsmiljølovens bestemmelser bli ivaretatt i produksjoner som skal få tilskudd, samt eventuelle sanksjonsmuligheter dersom det avdekkes at norsk lov er brutt?

Begrunnelse

På Dagsrevyen onsdag 15. februar ble det kjent at norske filmarbeidere på innspilling av Snømannen jobbet betydelig lengre enn det det er rom for i arbeidstidsbestemmelsene.
Ifølge NRK viste timelistene til syv av de ansatte at de i gjennomsnitt jobbet 5 timer overtid hver dag. I tillegg var det en ansatt som jobbet i gjennomsnitt 8,5 timer overtid hver dag. NRK avdekker også at ikke alle som hadde krav på det fikk utbetalt for overtiden de jobbet. Dette er ett av mange eksempler på utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet og brudd på arbeidstidsbestemmelsene i audiovisuelle produksjoner produsert i Norge.
Norsk filminstitutts direktør uttalte i saken at de mangler mulighet til å kreve anstendige lønns- og arbeidsvilkår ut over at norsk lov skal følges, og at de ikke har hjemmel for å gå inn i etterkant og kreve tilbakebetaling av tilskudd dersom norsk lov er brutt i og med at de ikke har tilsynsmyndighet hva gjelder lønns- og arbeidsforholdene i bransjen. Dette avdekker svakheter som bør rettes opp.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg mener vi må kunne legge til grunn at norske lover følges av alle aktører som driver virksomhet i Norge. Dette bør være en selvfølge, og dermed unødvendig å presisere i hvert enkelt lov- eller forskriftsverk. I Norge er det Arbeidstilsynet som skal føre tilsyn og eventuelt ilegge sanksjoner ved brudd på arbeidsmiljøloven. Vi må legge til grunn at tilsynet gjør dette, uavhengig av samfunnssektor. Det alvorlige eksemplet med arbeidstidsforholdene under Snømannen-innspillingen viser at det er god grunn til at Arbeidstilsynet prioriterer å undersøke om arbeidsmiljøloven overholdes i framtidige filminnspillinger. Når det gjelder Kulturdepartementets forskrifter om henholdsvis incentivordning for film- og serieproduksjoner og tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk, bør det være overflødig å påpeke at norsk lov skal følges. I en framtidig evaluering av forskriftene vil vi imidlertid vurdere om det bør innføres en sanksjonsmulighet dersom Arbeidstilsynet finner at loven er brutt.