Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:707 (2016-2017)
Innlevert: 20.02.2017
Sendt: 21.02.2017
Besvart: 27.02.2017 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Mange kunder i pensjonsforsikringsselskapet Silver er engstelige for hva som nå skjer med selskapet og for pensjonsinnskuddene de har foretatt. Fredag ble selskapet satt under administrasjon og Silver har overfor kunder, politikere og allmennheten gitt inntrykk av at myndighetene har satt bom for en fornuftig løsning for selskapet og dermed for kundene.
Hvordan ser statsråden på status for selskapet og hvilke tiltak som har vært og er nødvendig for å ivareta selskapet og kundene på en best mulig måte?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Med hjemmel i finansforetaksloven § 21-11 første ledd fattet Finansdepartementet 17. februar 2017 vedtak om å sette Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon. I vedtaket ble det vist til at Silver ikke oppfyller kapitalkravene i finansforetaksloven, og at det heller ikke er lagt frem en realistisk plan for oppfyllelse av kapitalkravene. Departementet viste i vedtaket også til at Silver har hatt dispensasjon fra kapitalkravene i over ett år med sikte på å finne en løsning. Departementets vurdering er at det ikke var realistiske utsikter til en løsning.
Løsningen som Silver jobbet mot, var en overdragelse av fripoliseporteføljen til et nystiftet selskap i Liechtenstein, EUP AG. EUP AG sendte en foreløpig konsesjonssøknad 30. desember 2016, der det primært ble søkt om konsesjon som tjenestepensjonsforetak, subsidiært som livsforsikringsforetak underlagt en overgangsregel for tjenestepensjonsvirksomhet. Dette er gjort til tross for at Finanstilsynet i Liechtenstein i brev til EUP 9. desember 2016 har vurdert at EUPs manglende tilknytning til en arbeidsgiver eller sponsor utelukker konsesjon som tjenestepensjonsforetak etter reglene i Liechtenstein. Når det gjelder spørsmålet om å etablere et livsforsikringsforetak som kan drive etter overgangsreglene for tjenestepensjonsvirksomhet, har tilsynsmyndigheten i Liechtenstein vurdert at de ikke anser at Silvers portefølje oppfyller kriteriene for tjenestepensjonsvirksomhet. Tilsynet i Liechtenstein konkluderer på den bakgrunn med at Silvers portefølje vil bli underlagt samme kapitalkrav i Liechtenstein som i Norge.
Silver viste i sin søknad om forlenget utsettelse bl.a. til at velrenommerte og kapitalsterke investorer er på plass. Det er imidlertid ikke dokumentert noen forpliktende tilsagn fra investorene om omfang og eventuelle forutsetninger for planlagte kapitaltilskudd. Etter departementets vurdering forelå det derfor ikke dokumentasjon som viste vesentlig fremdrift i arbeidet med å finne en løsning.
Etter at vedtaket om offentlig administrasjon ble truffet fredag 17. februar 2017, har et administrasjonsstyre oppnevnt av Finanstilsynet tatt over kontrollen med selskapet. Administrasjonsstyrets oppgave er å ivareta pensjonskundenes interesser og arbeide for at pensjonskundene kommer best mulig ut i forhold til de midler selskapet råder over, det gjelder både for kunder som mottar løpende pensjon og de kundene som har rett til pensjon i fremtiden.
Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser vedtaket om offentlig administrasjon vil få for de enkelte kundene. Ved en offentlig administrasjon får kundene fortrinnsrett i alle foretakets aktiva. Jeg vil understreke at vedtaket i seg selv ikke betyr at det blir mindre penger til å utbetale pensjon.
Nå skal administrasjonsstyret jobbe for å finne en best mulig løsning for alle kundene. Det som er sikkert, er at alle kundene vil bli behandlet likt så langt det er mulig, og at pengene vil gå til å sikre mest mulig av pensjonene som er lovet. Jeg viser til Finansdepartementets omtale av prinsippene for beregning og nedsetting av krav under offentlig administrasjon i Prop. 18 L (2016-2017) kapittel 3. Stortinget har etter forslag i den samme proposisjonen nylig presisert at et administrasjonsstyre kan foreslå å gjøre om alle fripoliser til fripoliser med investeringsvalg som ledd i en overdragelse til et annet forsikringsforetak.
Det er viktig å ivareta hensynet til Silvers kunder også i den perioden administrasjonsstyrets arbeid pågår. Administrasjonsstyret vil bl.a. så raskt som mulig vurdere muligheten for å opprettholde pensjonsutbetalingene, helt eller delvis, i denne perioden.