Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:710 (2016-2017)
Innlevert: 21.02.2017
Sendt: 21.02.2017
Besvart: 01.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Audnedal stasjon på Sørlandsbanen er også pendlertog til Kristiansand. Imidlertid er tilgjengeligheten dårlig på grunn av stor høydeforskjell mellom perrong og tog.
Hvor langt er statsråden kommet med målsetting om universelt utformet Norge 2025 og hvordan vil statsråden ta initiativ til å bedre tilgjengeligheten på landets stoppesteder og perronger og når vil utbedring skje på Audnedal stasjon?

Begrunnelse

Det er bred enighet om å bedre tilgjengeligheten i kollektivtransporten. I gjeldene NTP er det et hovedmål at Norge skal være universelt utformet i 2025.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen ønsker at flere skal benytte seg av jernbanen. Da er det viktig at så mange som mulig finner dette enkelt, og god tilrettelegging for alle brukergrupper er derfor viktig. Nye jernbanestasjoner og knutepunkter bygges med universell utforming som standard, mens øvrige stasjoner oppgraderes til universell utforming når det gjøres vesentlige endringer.
De vanligste årsakene til at stasjoner ikke blir definert som tilgjengelige er at de kun har trappeatkomst til plattform, for bratt gangrampestigning til plattform og/eller plattform er utformet slik at mobil rullestolrampe ikke kan benyttes ved av/påstiging til tog.
Jernbanedirektoratet opplyser at i dag oppfyller 121 av i alt 336 stasjoner kravene til tilgjengelighet. At en stasjon er defineres som dette betyr at det minst er en hinderfri tilkomst til plattform, og at det kan benyttes rullestolrampe fra plattform. Av disse er 23 stasjoner universelt utformet. Ved inngangen til planperioden var kun to stasjoner universelt utformet.
Jeg har stor forståelse for at de reisende til og fra Audnedal stasjon ønsker at stasjonen oppgraderes. Jeg har selv vært på stasjonen for befaring, og har hatt god kontakt med lokale politikere om stasjonen. Utfordringene på stasjonen er dessverre ikke unike. En stor del av jernbanen i Norge er bygget i en tid da hensynet til enhetlig standard og universell utforming ikke var sentralt. Det betyr at det finnes mange stasjoner som Audnedal som har behov for oppgradering med tanke på dagens krav til standard.
Denne regjeringen har økt bevilgningene til jernbane betydelig. Jernbanebudsjettet er nå nominelt ca. 7,5 mrd. kroner høyere enn ved regjeringsskiftet i 2013. Nasjonal transportplan 2018-2029 legges frem for Stortinget i løpet av våren. I etterkant av Stortingets behandling av NTP, skal Jernbanedirektoratet utarbeide et handlingsprogram. Det vil være naturlig at tiltak for utbedring av stasjoner med behov som på Audnedal stasjon vurderes der.