Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:712 (2016-2017)
Innlevert: 21.02.2017
Besvart: 28.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): I kor mange konkrete saker har situasjonssenteret i Politidirektoratet vore i bruk, anten i samarbeid med politidistrikta, eller i samarbeid med andre, kva slag saker har dette vore, og kva har rolla til situasjonssenteret vore i dei sakene?

Begrunnelse

Situasjonssenteret i Politidirektoratet har vore i drift sia hausten 2015. I Stortingsmelding nr. 13 (2015-2016) er situasjonssenteret mellom anna omtala slik:

«Situasjonssenteret skal ivareta Politidirektoratets operasjonelle rolle ved alvorlige hendelser og krisehåndtering, men overtar ikke operasjonssentralens funksjon.» I si eiga FINN-annonse då dei søkte etter ny folk skreiv POD at målet med situasjonssenteret er å «ivareta samordning og koordinering i nasjonale kriser og ved alvorlige hendelser.»

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Av Hovedinstruks for Politidirektoratet (POD) fremgår at direktoratet har et samordnings- og koordineringsansvar i forbindelse med kriser og hendelser som utfordrer kapasitet og kompetanse i ett eller flere politidistrikt. Videre fremgår det at POD har et særlig ansvar for å sørge for at ansvarsdelingen er klarlagt og at samvirke mellom de ulike aktører fungerer, herunder å koordinere samvirke med andre etater og sørge for at departementet får rask og tilstrekkelig informasjon.

1.Politiets situasjonssenter (PSS) ble åpnet 4. januar 2016, og hadde i 2016 loggført 345 større og mindre oppdrag. I hendelseshåndteringen har stort sett et politidistrikt eller særorgan vært involvert. Foruten jevnlig kontakt og rapportering til Justis- og beredskapsdepartementet er PSS i jevnlig kontakt med blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energidirektorat og Forsvarets operative hovedkvarter. Det var også kontakt med Sysselmannen på Svalbard i forbindelse med skredhendelsen 21. februar 2017.


2.Hendelsene i 2016 har inkludert bombetrusler mot skoler og kjøpesentre, helikopterulykken på Turøy, leirskredet i Sørum, terrorhendelser i Europa, uroligheter og krigsutbrudd i Sør-Sudan, ekstremvær og ulike typer skred og et stort antall IKT-hendelser (databortfall, bortfall av telefoni mv.). I tillegg varsles andre alvorlige hendelser rutinemessig inn til PSS fra politidistriktene. PSS har videre deltatt i de nasjonale øvelsene Gemini, Tyr og IKT 16.

3.PSS` rolle i forbindelse med kriser og hendelser er å sørge for hurtig koordinering og deling av informasjon på tvers av nivåer, myndigheter og sektorer, herunder motta, sammenstille og videreformidle situasjonsrapporter innen egen sektor. Innen justissektoren varsles politidistrikt og særorgan om aktuelle hendelser via politiets alarm- og varslingssystem (PAV).

I tillegg til hendelseshåndtering er PSS regelmessig involvert i andre faste oppgaver. Dette er daglig brief til ledelsen i POD der det orienteres om siste døgns hendelser av en viss størrelse, samt om kommende større hendelser som for eksempel statsbesøk og arrangement av typen demonstrasjoner og idrettsarrangementer. PSS deltar på ukentlige brifer for og med Forsvarets operative hovedkvarter.

PSS utarbeider ukentlige rapporter til egen etat om større hendelser, og forbereder og deltar på ukentlig brief for politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet v/ Krisestøtteenheten. I tillegg har PSS ansvaret for revisjon av beredskapsplanverket i POD og utvikling av prosedyrer for nasjonal hendelseshåndtering.