Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:716 (2016-2017)
Innlevert: 21.02.2017
Sendt: 21.02.2017
Besvart: 27.02.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): I hvilket omfang har regjeringen involvert arbeidstakernes representanter i saken om utflytting av statlige arbeidsplasser?

Begrunnelse

I et intervju i Aftenposten den 16/2-17, kritiserer LO Stat regjeringen for manglende informasjon og prosess rundt saken om utflytting av arbeidsplasser fra Oslo. Dagen før regjeringen skal legge fram saken for pressen har LO Stat ikke hørt noe om omfang og hvem det omfatter. Dette til tross for at de ble lovet at de skulle få beskjed mandagen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser ble lagt frem 17. februar 2017. Planen omhandler virksomhetenes samfunnsmessige rolle, og er basert på en politisk beslutning som ikke omfattes av de tillitsvalgtes medbestemmelsesrett etter hovedavtalen i staten.
Lederne i hovedsammenslutningene i staten ble imidlertid informert mandag 13. februar om at planen skulle legges frem og at utredninger skulle igangsettes. Videre ble de lovet informasjon utover uken knyttet til de konkrete elementene i planen, når disse ble gjort kjent for de ansatte. Denne informasjonen ble fortløpende gitt hovedsammenslutningene frem til offentliggjøringen av hele planen. Regjeringen la stor vekt på å sikre at berørte ansatte ble informert før beslutninger om videre utredninger ble kjent for allmennheten. Det medfører imidlertid ikke riktighet at LO stat ble lovet informasjon om hele planens innhold flere dager før offentliggjøring.
Når beslutning nå er tatt om hvilke enheter og virksomheter som skal omlokaliseres, og hvilke oppgaver, funksjoner og enheter som planlegges eller vurderes omlokalisert, så legger jeg til grunn at gjeldende rammeverk for involvering av de ansatte vil bli fulgt.
Konsekvensene av flytting av eksisterende arbeidsplasser kan være krevende for de involverte. I arbeidet med lokalisering og eventuelt utflytting av statlige arbeidsplasser, er det viktig å legge opp til gode prosesser.
Alle virksomheter i staten er bundet av Hovedavtalens bestemmelser om retten til medbestemmelse. Medbestemmelse utøves i form av informasjon, drøfting og forhandling av særskilte forhold. Dette innebærer at både ansatte og tillitsvalgte vil bli hørt i de videre utredningsprosessene.
Vurdering og beslutning om eventuell utflytting av arbeidsplasser fra Oslo er imidlertid et politisk spørsmål, som tillitsvalgte ikke skal delta i. Politiske beslutninger tas i demokratiske prosesser, der hensynet til ansatte må veies mot andre relevante politiske hensyn, herunder målet om en bedre regional balanse i lokaliseringen av statens virksomheter.
Jeg forutsetter at gjennomføring av eventuelle utflyttinger eller nyetableringer utenfor Oslo, vil skje i tråd med regelverket for omstilling i staten. Omstilling skal skje så smidig som mulig. Prosessene skal foregå innenfor retningslinjene som er fastsatt i "Personalpolitikk ved omstillingsprosesser."
Trygghet i omstilling handler om et godt og forpliktende samarbeid mellom arbeidsgiverne og arbeidstakernes organisasjoner i den enkelte virksomhet, og mellom partene sentralt. Det er en rekke virkemidler tilgjengelig for å lette omstillingskostnadene for den enkelte arbeidstaker. Eksempler på dette er dekning av kostnader ved kjøp og salg av bolig, dekning av utgifter i forbindelse med hjemreise, lønnstilskudd mv.