Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:720 (2016-2017)
Innlevert: 22.02.2017
Sendt: 22.02.2017
Besvart: 01.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): På hvilken bakgrunn og bestilling har Helsedirektoratet fått i oppdrag å se på hvordan eller om man skal samle høyintensiv behandling av ekstremt for tidlig fødte på få sykehus?

Begrunnelse

NRK meldte 20. februar at Helsedirektoratet har sett på og foreslår at denne typen tjeneste skal samles på få steder. Stavanger Universitetssykehus og Sykehuset i Kristiansand var blant annet nevnt. Dette skaper uro ute i foretakene. Uro blant fagpersonell, mellom foreldre og ikke minst engasjement fra familier som har fått et svært for tidlig barn og vet mye betydningen av nærhet, familiens betydning, venner og ikke minst at avstand er viktig for å få det til å gå rundt hjemme hvor det kanskje er flere barn. I tillegg skaper dette en usikkerhet i befolkningen og i gode etablerte fagmiljø. Mistillit til om en vet hva som foregår rundt det enkelte sykehus vokser frem både i befolkning og blant ansatte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ekstremt for tidlig fødte barn er en sårbar pasientgruppe, og et kvalitetsmessig godt tilbud til disse barna stiller store krav til kompetanse og ressurser. Det er viktig at tilbudet til disse barna er likeverdig i alle helseregionene. Med denne bakgrunn fikk Helsedirektoratet i tildelingsbrevet for 2014 i oppdrag å lage en veileder som angir kvalitets- og kompetansekrav til nyfødt- intensivavdelinger.
Nasjonal helse- og sykehusplan slår fast at det er behov for å samordne og tydeliggjøre nasjonale kvalitetskrav til sykehus, og Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om at det skal utarbeides nasjonale kvalitetskrav til utvalgte behandlingstilbud i sykehusene på områder der det er behov for sterkere kvalitetssikring. Helsedirektoratet fikk i august 2016 i oppdrag å starte et arbeid med å utarbeide slike nasjonale kvalitetskrav. Det ble bedt om at oppdraget om kvalitets- og kompetansekrav til nyfødt- intensivavdelinger ble sett i sammenheng med dette arbeidet.
Det er nylig publisert et Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas basert på data fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister. Atlaset viste til dels betydelige forskjeller i behandling av syke nyfødte uten at dette kan begrunnes i forskjeller i sykelighet. Dette underbygger ytterligere behovet for nasjonale kvalitetskrav til tilbudet til denne pasientgruppen.
Helsedirektoratet har sendt på høring et utkast til Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger med høringsfrist 13. mars. Formålet med forslaget til retningslinje har vært å bidra til å styrke kvaliteten, harmonisere tilbudet i hele landet og hindre uønsket variasjon. Helsedirektoratet foreslår ikke å legge ned nyfødtavdelinger, men anbefaler i høringsutkastet at tilbudet til ekstremt for tidlig fødte samles på færre enheter. Under arbeidet med retningslinjen etablerte direktoratet en referansegruppe med fagpersoner og brukere. Referansegruppen har blitt involvert i flere problemstillinger som er behandlet i retningslinjen. Endelig versjon av retningslinjen vil bli utformet etter at høringen er gjennomført.
Det er de regionale helseforetakene som har sørge-for ansvaret og som derfor har det endelige ansvaret for organiseringen av tilbudet til ekstremt premature i regionen.