Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:724 (2016-2017)
Innlevert: 22.02.2017
Sendt: 22.02.2017
Besvart: 24.02.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Jeg viser til svar av 10.02.2017 på mitt spørsmål av 03.02.2017 om det vil bli fremmet Stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk i inneværende stortingsperiode. Statsrådens svar på dette er nei. Mitt oppfølgingsspørsmål er:
Vil det bli fremmet en lovsak om finansiering av tros- og livssyn slik statsråden ved flere anledninger har varslet?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Kulturdepartementet arbeider nå med å utforme forslag til en helhetlig og felles lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. I lovarbeidet gjennomgås også de offentlige finansieringsordningene for tros- og livssynssamfunnene, inkludert Den norske kirke. I lovarbeidet er det aktuelt å ta opp forslag om endringer i dagens finansieringsordninger.
Før saken fremmes for Stortinget som lovsak, vil utkast til ny lovgivning og nye finansieringsordninger bli sendt på offentlig høring. Jeg har som intensjon at departementets høringsnotat blir sendt på høring før sommeren 2017.