Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:725 (2016-2017)
Innlevert: 22.02.2017
Sendt: 22.02.2017
Besvart: 03.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Line Kysnes Vennesland (A)

Spørsmål

Line Kysnes Vennesland (A): Helsedirektoratet har satt søknadsfristen for tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet til 1.febnruar for 2017. Dette skaper mye bekymring og merarbeid for organisasjonene og stiftelsene som er avhengige av tilskuddet for å drive sitt arbeid videre.
Vil helse- og omsorgsministeren ta initiativ til at søknadsfristen for tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet blir flyttet til november året før slik at søkerne får forutsigbarhet i sitt arbeid?

Begrunnelse

Helsedirektoratet lyser ut midler til bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet hvert år. Dette er midler som kommer mange organisasjoner og stiftelser til gode i deres daglige arbeid med brukere og pårørende innen psykisk helsefeltet. Mange av disse organisasjonene baserer sin eksistens på disse tilskuddsmidlene og er helt avhengig av støtte for å drive sitt arbeid videre. Det har de siste årene blitt gjort en nødvendig justering av tilskuddene og dagens tilskudd er et resultat av at to tilskudd ble slått sammen. Etter denne justeringen ble imidlertid søknadsfristen også endret. I 2017 var søknadsfristen 1.februar. Medberegnet saksbehandlingstid medfører dette at søkerne må vente til nærmere sommeren før de får svar på sin søknad, samt får utbetalt midler. Noen av søkerne må søke om forskudd på midler og dette medfører merarbeid for både saksbehandlere hos Helsedirektoratet og søkerne. Det skaper også mindre rom for god planlegging og mye uro i et viktig arbeid som søkerne driver.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Økonomiregelverket, fastsatt av Finansdepartementet, regulerer hvordan tilskuddsordninger skal forvaltes. Helsedirektoratet forvalter svært mange tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartementet. I 2015 forvaltet Helsedirektoratet om lag 180 tilskuddsregelverk under Helse- og omsorgsdepartementet og andre departementer, og utbetalte 13,4 milliarder kroner i tilskudd.
For hver enkelt ordning skal direktoratet utforme et regelverk. Her fremkommer blant annet søknadsfrister. Helsedirektoratet må dermed vurdere hvilke frister som anses hensiktsmessig i forvaltning av den enkelte tilskuddsordning. Regelverkene skal godkjennes av departementet. Helsedirektoratet kan ikke forvalte årets bevilgning før Stortinget i desember har vedtatt statsbudsjettet for påfølgende år, herunder evt. premisser for tilskuddene. Bevilgningsnivået fastsettes for ett år av gangen.
Jeg har forståelse for at det kan skape utfordringer for den enkelte virksomhet når en frist flyttes. Jeg forutsetter at Helsedirektoratet har dialog med de berørte i de aktuelle tilfellene.