Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:727 (2016-2017)
Innlevert: 22.02.2017
Sendt: 23.02.2017
Besvart: 02.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove-Lise Torve (A)

Spørsmål

Tove-Lise Torve (A): Mener statsråden at Helse Møre og Romsdal sin avgjørelse om tidvis stenging av barneavdelingen ved Kristiansund sykehus er forsvarlig, og vil statsråden pålegge helseforetaket å sørge for åpen barneavdeling med forsvarlig bemanning hele døgnet hele året gjennom?

Begrunnelse

I arbeidet med å spare penger i Helse Møre og Romsdal, ble barneavdelingen ved Kristiansund sykehus helgestengt i oktober 2014. Det skulle spares fire millioner kroner i året. Svært mange mente stengingen var uforsvarlig og protesterte høylytt mot avgjørelsen. Det ble ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse før avgjørelsen. Å spare småpenger på syke barn og deres trygghet er uverdig. Kun få måneder etter helgestengingen døde Sebastian på 10 måneder. Dødsfallet ble gransket av Statens helsetilsyn. Helseforetaket fikk sterk kritikk med en anbefalt foretaksstraff, for ikke å ha gitt lille Sebastian forsvarlig helsehjelp. Helseforetaket tok kritikken delvis til følge og fant en løsning med et alternativt helgetilbud ved barneavdelingen. Det har medført at foreldre med syke barn føler seg litt tryggere for barnas liv og helse. Men det ligger fortsatt i helseforetakets politikk at avdelingen kan stenges i høytider og under ferieavvikling. Dette er uakseptabelt. Forrige uke ble helseforetaket siktet av politiet for mangelfull helsehjelp i Sebastian-saken. Statsadvokaten avgjør om det skal tas ut tiltale.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Midt-Norge opplyser at første feriestengning for Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund var på slutten av 1990-tallet, med 4 uker, og at feriestengning har vært gjennomført årlig siden. Sykehuset har altså lang erfaring med planlagt feriestengning. Siden 2011 har barneavdelingen vært stengt i sommerferier og påskehøytider, i likhet med flere andre avdelinger i Helse Møre og Romsdal. Styret i Helse Møre og Romsdal har lagt til grunn at avdelingen i Kristiansund skal være stengt åtte uker om sommeren, samt i påsken. Om sommeren har det vært åpen barnepoliklinikk på dagtid i fire uker, vekselvis i Kristiansund og Molde.
Helse Midt-Norge opplyser at Helse Møre og Romsdal har satt inn tiltak for de barna som har særlige behov i denne perioden.
Helse Midt-Norge opplyser at stengningsperiodene hvert år blir vedtatt av styret i Helse Møre og Romsdal, og er grunngitt i utnyttelse av ressursene. Sesongvariasjonene er store. Om vinteren er det en betydelig større pågang enn under påske- og sommersesongen på grunn av infeksjonsrelatert sykdom. Under sommerstengingen har totalbelegget i Ålesund, inkludert barn fra Nordmøre og Romsdal, ligget på 30-40 pst. av det ordinære belegget. De opplyser at bruk av arbeidstimer i passiv beredskap går ut over kapasiteten for aktivt arbeid på dagtid. Sesongstenging av sengepost og vaktberedskap er derfor først og fremst gjennomført for å omdisponere ressurser til periodene med behov for stor aktivitet.
Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal opplyser at de fra nasjonale undersøkelser vet at stor vikaravhengighet representerer et kvalitetsproblem og gir økt pasientrisiko. Med full drift i ferieavviklingsperioden ville det være behov for betydelig bruk av vikarer, fordi legegruppen på Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund ikke er stor. Helse Midt-Norge opplyser at Helse Møre og Romsdal har satt i verk en rekke tiltak for å sikre beredskapen gjennom sommerstengingen, som bl.a.:

•I juni 2015 ble akuttberedskapen forsterket ved Kristiansund sjukehus gjennom å styrke
vaktordningen for anestesilegene, det vil si at de er fysisk til stede på døgnbasis ved
sykehuset. Tidligere hadde de hjemmevakt.
•Fra juni 2014 ble ambulanseseksjonene i Molde og Kristiansund økt til to døgnambulanser som er i helårsdrift. Dette betyr en dobling av beredskapen på helg og natt i begge byene. I tillegg etablerte helseforetaket en 2-bårebil i Gjemnes som gikk fast fra Molde/Kristiansund til St. Olavs Hospital mandag til fredag. Ambulansen kunne også benyttes ved helg eller natt om behovet for transport av to pasienter var til stede. Bilen har i svært liten grad vært benyttet.
•Det ble også satt i verk en følgeordning, der anestesilege ved behov skulle følge pasienten under transport, enten fra sykehus til flyplass eller mellom sykehusene.
•Klinikksjef og avdelingssjefene ved begge barneavdelingene i Helse Møre og Romsdal hadde dialogmøte med legevakten i Kristiansund i mai 2016 i forbindelse med sommerstengingen. På dette møtet ble prosedyrer som også omfatter legevakt og akuttmottaket gjennomgått og revidert.

Samtidig som Helse Midt-Norge opplyser at Helse Møre og Romsdal vil videreføre stengning i ferieperioder så opplyser de at det vil bli gjennomført løpende evaluering av stengningsperiodene og at justeringer kan skje dersom interne eller eksterne faktorer skulle tilsi det.
Jeg vil vise til at flere sykehus over hele landet gjennomfører feriestengning. Dette er de fleste steder en innarbeidet praksis som er godt kjent og som har vært gjennomført i mange år. Det er ledelsen ved de enkelte virksomhetene som har ansvaret for at denne praksisen gjennomføres på en måte som ivaretar et forsvarlig helsetilbud for befolkningen.