Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:728 (2016-2017)
Innlevert: 22.02.2017
Sendt: 23.02.2017
Besvart: 06.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): AFETEC leverte før jul sin konsekvensutredning på offshore helikopteroperasjoner.(HOFO)
Hva er regjeringens konklusjoner på konsekvensutredningen fra SAFETEC, når vil regjeringen treffe en konklusjon i saken, og hvordan vil Stortinget bli involvert?

Begrunnelse

EU har som kjent kommet med nye felleseuropeiske regelverk for offshore helikopteroperasjoner (HOFO). Det foreligger nå en konsekvensutredning fra SAFETEC datert 16.12.2016 som er overlevert departementet.
I Europautvalget møte 20. september2016 var denne saken på sakskartet.
Der ble det vist til at en konsekvensutredning måtte foreligge før regjeringen besluttet om man ville sluttet seg til de nye felleseuropeiske reglene.
I møtet ble det fra flere representanter stilt spørsmål om saken. Både undertegnede, Eirik Sivertsen og Sverre Myrli.
I svaret fra Statsråd Elisabeth Vik Aspaker svarte hun:

«Nei, regjeringen har ikke konkludert. Den eksterne konsekvensanalysen som er bestilt, og som skal komme i løpet av oktober, er et utrykk for at vi ønsker å forsikre oss om at de reglene som nå er framforhandlet og foreslått, faktisk innebærer at vi kan ivareta det sikkerhetsnivået som vi har i Norge, som vi er stolt av, og som der er viktig at vi kan videreføre. Så her er ingen beslutning tatt, og vi venter nå på konsekvensanalysen. Regjeringen vil ta stilling til om at man mener at dette er noe som vi bør slutte oss til, og så vil eventuelt en sånn sak bli lagt fram for Stortinget.»

Konsekvensanalysen ble levert Samferdselsdepartementet før jul, og man forventer nå at man får en snarlig avklaring fra Regjeringen.
Politisk ledelse i departementet har ved flere anledninger uttrykt klart at man ikke vil innføre dette regelverket om flysikkerheten svekkes.
Vi viser også til kommentar fra Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på Norsk kontinental sokkel der de viser til at konsekvensutredningen konkluderer med at sikkerheten i offshore helikopteroperasjoner vil svekkes ved en innlemmelse av HOFO i norsk rett.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Sikkerhet i luftfarten er generelt svært viktig. Gjennom seriøse og skikkelige operatører, godt regelverk og Luftfartstilsynets arbeid skal vi sikre at Norge fortsatt er blant verdens tryggest land å fly i.
Samferdselsdepartementet jobber nå med forslaget til felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner (HOFO), hvor Safetecs rapport blir en del av regjeringens beslutningsgrunnlag, sammen med blant annet vurderinger fra Luftfartstilsynet, høringsuttalelser og andre relevante opplysninger.
Regjeringen tar sikte på å treffe en beslutning i saken i løpet av våren.
Stortinget vil naturligvis bli informert i saken, enten gjennom Stortingets Europautvalg eller ved at en sak vil bli lagt frem for Stortinget i tråd med Grunnlovens bestemmelser.