Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:729 (2016-2017)
Innlevert: 23.02.2017
Sendt: 23.02.2017
Besvart: 28.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Line Kysnes Vennesland (A)

Spørsmål

Line Kysnes Vennesland (A): Det er svært ulik praksis på hvilken type informasjon som gis til mennesker som har fått operert inn hjertestarter (ICD). Det er opp til hvert enkelt sykehus om de har skriftlig informasjon å gi ut i forbindelse med operasjonen, samt om de har kurs å tilby i etterkant.
Vi helse- og omsorgsministeren ta initiativ til at ICD-bærere får et godt og likeverdig informasjonstilbud gjennom kurs og skriftlig informasjon etter å ha fått operert inn sin ICD, uavhengig av hvilket sykehus de ble operert på?

Begrunnelse

Hvert år får flere hundre mennesker operert inn hjertestarter (ICD). Det er mange ulike sykehus som utfører operasjonene og det er ulik oppfølging under og i etterkant av operasjon. Det er svært ulik praksis med hvilken informasjon den opererte og pårørende får om selve inngrepet og hvordan man skal forholde seg til fare for infeksjon, hva man kan/ ikke kan i etterkant og hvor lenge man kan forvente å være sykemeldt. Det er også manglende informasjon knyttet til eventuelt kjøreforbud, bivirkning av medisiner og skader etter eventuelt å ha vært uten oksygen ved synkope. For en bærer av ICD er det også en stor omveltning i livet i etterkant av operasjonen. Hverdagen preges av usikkerhet og utrygghet. ICD-bærere har ekstra risiko for å utvikle depresjon fordi frykten for støt kan styre livet. Også pårørende har behov for informasjon om hvordan man best kan tilrettelegge for et godt liv med ICD. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har gjennom sin ICD-gruppe fått i gang informasjonskurs ulike steder i landet sammen med sykehusene. Det er bra, men tilbudene er avhengig av hvor du bor fremfor at alle får lik tilgang på god informasjon. LHL driver også gode rehabiliteringstilbud gjennom Feiring klinikken, men ikke alle får informasjon om dette tilbudet gjennom sykehus eller fastlege.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pasientopplæring er en av fire lovfestede hovedoppgaver i sykehusene. Pasientopplæring og mestring av sykdom er viktig for å skape best mulig livskvalitet for kronikere og pasienter med langvarig sykdom.
Når det gjelder pasienter som har fått operert inn hjertestarter (ICD), har Norsk Cardiologisk Selskap laget informasjon om hvordan en hjertestarter fungerer, om operasjonen, om begrensninger i aktivitet, bilkjøring, hva du bør gjøre ved tegn på infeksjoner mv. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har også utarbeidet informasjon om hvordan det er å leve med hjertestarter. Dette er informasjon som er tilgjengelig på nett.
Som representant Vennesland skriver, har LHL etablert en egen interessegruppe for mennesker som har fått operert inn hjertestarter. Interessegruppen bidrar til etablering og gjennomføring av kurs for ICD-bærere og deres pårørende på sykehusenes lærings- og mestringssentre. LHL har også etablert likemannsarbeid for mennesker som har fått operert inn hjertestarter. Det mener jeg er viktig å fremheve, fordi pasienter og pårørende har kunnskap som er viktig for å bidra til læring og mestring for andre som er kommet i samme situasjon.
Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for pasientopplæring, og som ut fra meldte behov fra pasienter, pårørende eller fagpersoner må vurdere hvilke tilbud som bør etableres. Av oppdragsdokumentene fremgår det at de regionale helseforetakene skal påse at pasienter og pårørende som har behov for opplæring, får et kvalitativt godt tilbud om dette. Jeg legger til grunn at de regionale helseforetakene følger opp signalene i oppdragsdokumentet.